Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er voor de branche?

Per 1 juli zijn de laatste aanpassingen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Wat dit betekent voor de beveiligingsbranche hebben we voor u op een rijtje gezet.

E-nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Meld u aan voor de e-nieuwsbrief van uw pensioenfonds en maak kans op een Nationale Kadobon.

Lees meer

Percentage sociale lasten bij contractwisseling

Bij contractwisseling dient de waarde aan vakantiedagen en vakantiebijslag vermeerderd te worden met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten wordt jaarlijks namens cao-partijen gepubliceerd en is voor 2015 vastgesteld op 19,95%. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 9 van de cao PB.

Loonsverhoging

Vanaf loonperiode 1 2015 worden alle salarisschalen en de feitelijke salarissen verhoogd met 1,5%. De nieuwe salarisschalen vindt u in bijlage 4 van de cao.

Update reiskostenprogramma 2015

Met ingang van loonperiode 1 2015, die ingaat op zondag 28 december 2014, gaat de update van het reiskostenprogramma 2015 in. Licentiehouders zullen de cd-rom in de laatste week van december 2014 ontvangen. Vanaf 28 december is het reiskostenprogramma ook beschikbaar op de website.

Indexatie toeslagen per loonperiode 3

Met ingang van loonperiode 3 2015 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 0,7% geïndexeerd.

Premie 2015

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2015 0,245% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%)

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2015 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door werkgevers (80%) en door werknemers (20%)

Syntrus Achmea int de premie voor beide fondsen.

Stichting

Totaal % van de loonsom

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

SFPB/SOBB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

Eindejaarsuitkering in november

De werknemer die op 31 december 2014 in dienst is bij de werkgever ontvangt een eindejaarsuitkering van 1,26% over 13 maal het basissalaris plus vakantiebijslag. De uitkering wordt berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk. Voor de parttimer, de werknemer met een variabel arbeidspatroon en de werknemer met een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt de uitkering berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk, over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014.

Aangezien de uitkering in november betaald dient te worden, zullen de uren tot en met 31 december 2014 van de parttimer en de werknemer met een oproepovereenkomst wellicht nog niet bekend zijn. In dat geval zal er in januari een nabetaling dienen plaats te vinden van de uren die nog niet in de berekening waren meegenomen.

Lees meer

Cao particuliere beveiliging

De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond zijn een nieuwe cao overeengekomen. De cao geldt van 1 oktober 2014 tot 1 juli 2015. De belangrijkste afspraken zijn: een loonsverhoging per loonperiode 1 2015 van 1,5% en een eenmalige uitkering voor beveiligers die op 30 juni 2015 in dienst zijn van een beveiligingsorganisatie. Het totaal overzicht van de nieuwe afspraken kunt u hier lezen. De cao-tekst kunt u downloaden.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de beveiliging

Sociale partners in de beveiliging hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Het doel van de code is dat beveiligingsorganisaties, (vertegenwoordigers van) beveiligers en marktpartijen (dus klanten) met elkaar afspraken naleven die voorkomen dat de marktwerking doorschiet. De afspraken worden vastgelegd in de cao. Lees het nieuwsbericht over de Code.

Pensioenfonds helpt

Welke gegevens van uw werknemers moet u aanleveren? Hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk? Het antwoord op deze en andere praktische pensioenvragen vindt u op beveiligingspensioen.nl onder het kopje 'Ik ben werkgever'. De site biedt ook nieuwsbrieven en jaarverslagen. Werknemers kunnen terecht voor bijvoorbeeld de meest gestelde vragen (en de antwoorden). Bellen kan ook 088-0084034.

Meer toezicht door samenwerking met politie

Op 1 mei jongstleden hebben de beveiligingsbranche en de politie hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Met deze samenwerking  helpen ze elkaar bij het toezicht op de particuliere beveiligingbedrijven met  een ND-, PAC- of PGW-vergunning.

Vragen over VUT en pensioen

Vragen over VUT of pensioen kunt u voorleggen aan het Bedrijftakpensioenfonds dat kantoor houdt bij Syntrus Achmea. Kijk eens op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds. Bellen kan ook: 088-0084034.

Lees meer