16-11-2021

Raad van State doet uitspraak in procedure voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 15 november 2021 uitspraak gedaan in de zogeheten voorlopige voorziening. Waar ging de procedure ook al weer over?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL-leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen in de AVV-periode van 4 mei 2019 tot 4 mei 2021. VBe NL en De Unie hebben tegen deze beslissing hoger beroep aangetekend bij de Raad van State en gevraagd om een voorlopige voorziening, namelijk dat de uitspraak van de rechtbank niet hoeft te worden uitgevoerd in afwachting van de uitspraak in hoger beroep. 

Gelet op de door de rechtbank vernietigde dispensatiebeslissing voor VBe NL-leden, vindt de voorzieningenrechter het aannemelijk dat werknemers van die leden in aanmerking komen voor nabetalingen op grond van de cao Particuliere Beveiliging. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reiskostenvergoedingen en verschuivingstoeslagen. Maar in veel gevallen zal uitvoerig onderzoek nodig zijn om te achterhalen hoe hoog deze nabetalingen moeten zijn. En omdat VBe NL en De Unie hoger beroep hebben ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank zal de Raad van State nog een inhoudelijke beslissing hierop moeten geven. De voorzieningenrechter heeft een belangenafweging gemaakt en geoordeeld dat er in de tussentijd nog geen uitvoering hoeft te worden gegeven aan de uitspraak van de rechtbank. 

De voorzieningenrechter heeft daarbij nadrukkelijk overwogen dat hiermee geen voorlopig oordeel wordt gegeven over de rechtmatigheid van de uitspraak van de rechtbank waarmee het dispensatiebesluit is vernietigd.

De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV Vakmensen hebben er alle vertrouwen in dat de Raad van State –na het onderzoek in hoger beroep– de uitspraak van de rechtbank zal volgen. Dit zal betekenen dat met terugwerkende kracht de cao PB moet worden toegepast door VBe NL- leden in de AVV-periode van 4 mei 2019 tot 4 mei 2021.

Inmiddels heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao PB weer algemeen verbindend verklaard per 23 oktober 2021 tot en met 30 juni 2023 (einde looptijd). Het verzoek tot dispensatie namens partijen bij de cao Veiligheidsdomein 2019-2021 (VBe NL en De Unie) is afgewezen. Beveiligingsbedrijven die lid zijn van VBe NL moeten zich daarom vanaf 23 oktober 2021 ook aan de bepalingen van de cao Particuliere Beveiliging houden.

Gerelateerde berichten

Cao
10-10-2021

Cao-tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging....

Lees verder
Cao
14-12-2020

PAWW blijft 0,4% in 2021

De PAWW, de bijdrage voor het derde WW-jaar, wordt niet verhoogd...

Lees verder
Cao
02-11-2021

Loonsverhoging per loonperiode 1 2022 is 2,7%

In de cao is afgesproken dat de lonen ieder jaar met minimaal 2,5% stijgen of met het percentage van de Consumenten Prijs Index (CPI) als deze hoger is dan 2,5%...

Lees verder
Cao
18-01-2022

Indexatie vergoedingen 2022

Met ingang van loonperiode 3 2022 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 3,3% geïndexeerd...

Lees verder
Cao
31-01-2022

Een eigen personeels-BV of 100% inleen? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing!

De rechtbank heeft geoordeeld dat een bedrijf als vergunninghouder van een beveiligingsorganisatie als werkgever in de zin van de cao is aan te merken...

Lees verder
Cao
31-01-2022

Reiskostenprogramma geactualiseerd

Per loonperiode 1 heeft het reiskostenprogramma een update gekregen, onder andere met een actuele afstandstabel....

Lees verder
Cao
28-07-2022

Vernieuwde versie fonds-cao

Per mei 2022 is er een vernieuwde versie van fonds-cao....

Lees verder
Cao
18-10-2022

Cao PAWW einde deelname tijdelijk per 1 oktober 2022

Na verschillende signalen over de expiratie van de PAWW-cao is er contact geweest met de stichting PAWW en is het volgende duidelijk geworden....

Lees verder
Actueel
15-11-2022

Update met betrekking tot uitvoeringsafspraken

De eerder gepubliceerde uitvoeringsafspraken tussen werkgevers en vakbonden, die in moeten gaan per 1 januari 2023, hebben niet de instemming van alle achterbannen....

Lees verder
Cao
11-10-2021

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden)....

Lees verder
Cao
09-10-2021

Indexatie 2021 voor vergoedingen

Met ingang van loonperiode 3 2021 zijn de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd....

Lees verder
Cao
14-12-2020

Loonsverhoging per loonperiode 1 2021 is 2,5%

Conform de afspraak in de cao zijn de lonen op de eerste dag van loonperiode 1 2021 met 2,5% verhoogd....

Lees verder
Cao
06-10-2021

Sociale partners sluiten generatiepact

De 80-90-100-regeling is per 1 januari 2021 ingegaan....

Lees verder
Cao
12-01-2022

Waarde vakantierecht bij contractwissel

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
20-12-2021

Premies 2022: Premies SFPB en FBA-PB

In artikel 91 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:...

Lees verder
Cao
10-01-2022

Premie derde WW-jaar (PAWW)

Vanaf 1 september 2019 is de PAWW ingegaan. Dit is de Private Aanvulling WW en WGA....

Lees verder
Cao
01-10-2021

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel...

Lees verder

© Copyright 2022 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid