30-01-2023

Partijen maken cao-afspraken

ge-update 14 februari 2023

Partijen positief over afspraken bij verlengen cao PB

De afgelopen weken hebben cao-partijen uitvoerig met elkaar de arbeidsvoorwaarden in de branche besproken teneinde te komen tot gedragen afspraken voor de komende tijd. Dat heeft geleid tot een resultaat dat zij aan hun achterbannen zullen voorleggen. De belangrijkste afspraken zien op de arbeidstijdverkorting en op de loonstijgingen vanaf loonperiode 1/2023. De volledige tekst van de uitvoeringsafspraken kunt u hier lezen.

Cao verlengd tot en met loonperiode 3/2024

Partijen zijn overeengekomen de cao te verlengen tot en met loonperiode 3/2024. Zij hebben afgesproken de loonsverhoging van 14,5% gefaseerd in te voeren. De eerste stap, die geldt vanaf loonperiode 1/2023, is de loonsverhoging van 8,5%. De overige 6% wordt gegeven per loonperiode 1/2024.

Daarnaast zullen de lonen per loonperiode 1/2024 verhoogd worden met de CPI jaarmutatie september 2023 met een maximum van 2,5% en een minimum van 0,0%.

Arbeidstijdverkorting

Eind 2022 waren partijen het al eens over de concretisering van de arbeidstijdverkorting die in de cao 2018 – 2023 is afgesproken. De arbeidstijdverkorting heeft op de uurlonen een effect van 5,6%. De arbeidstijdverkorting geldt zowel voor de fulltime beveiligers als voor de parttime beveiligers. De parttime beveiligers hebben eind 2022 bij hun werkgever kunnen aangeven of zij hun oude contracturen willen houden of naar rato willen aanpassen. Daar is tot 1 april 2023 de gelegenheid voor, waarbij de mutatie ingaat per eerstvolgende loonperiode.

Met pensioen in 2023?

Er wordt rekening gehouden met beveiligers die in 2023 met pensioen gaan: zij ontvangen bij uitdiensttreding een eenmalige bruto uitkering van 6% over het loon vanaf loonperiode 1/2023 tot aan de ingangsdatum van hun pensioen.  

Beveiligers niet verplicht om meer te werken dan 144 uur

De werknemer kan niet verplicht worden om meer te werken dan 144 uur per loonperiode.

Sociaal akkoord Schiphol Group in cao

De afspraken die in 2022 met Schiphol Group zijn gemaakt, worden ongewijzigd in hoofdstuk 14 van de cao PB opgenomen.

Tot slot

Een redactiecommissie die bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging zal op korte termijn de gemaakte afspraken verwerken in de cao. De aangepaste loontabel 2023 wordt daarin meegenomen. Deze zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd op onze website.

Begin maart 2023 wordt bekend of de achterbannen instemmen met deze afspraken.

Gerelateerde berichten

Actueel
26-04-2023

Poortvliet en SFPB komen er samen uit

Voor de evenementenbeveiligers geldt de cao Particuliere Beveiliging als de werkgever niet is aangesloten bij een werkgeversvereniging voor Evenementen- en horecabeveiliging (EHB)...

Lees verder
Actueel
18-04-2023

Loontabel 2023

De loontabel 2023 is vastgesteld. Klik hier voor de loontabel....

Lees verder
Actueel
22-03-2023

Nieuwe cao-tekst

Zoals iedereen weet, is de cao verlengd. Er zijn nieuwe cao afspraken gemaakt die u kunt lezen in het onderhandelingsresultaat. De tekst van de cao zal hierop worden aangepast....

Lees verder
Actueel
03-03-2023

Achterbannen stemmen in met nieuwe cao-afspraken

Vandaag is bekend geworden dat de achterbannen van de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security vóór de nieuwe cao-afspraken zijn....

Lees verder
Cao
20-02-2023

Indexatie vergoedingen 2023

Met ingang van loonperiode 3 2023 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 16,9% geïndexeerd. Dit is het CBS-prijsindexcijfer afgeleid met peildatum oktober 2022....

Lees verder
Actueel
14-02-2023

Rechtbank oordeelt over bedrijf met gecombineerde werkzaamheden

Is een beveiligingsbedrijf lid van een werkgeversvereniging voor evenementen- en horecabeveiliging? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing voor het reguliere beveiligingswerk....

Lees verder
Actueel
13-02-2023

Premienota's SPAWW abusievelijk verzonden

Het is mogelijk dat u als beveiligingsorganisatie een ambtshalve nota ontving van de stichting PAWW over loonperiode 11 t/m 13 2022...

Lees verder
Actueel
01-02-2023

PAWW vanaf 1 januari 2023

De premie is vastgesteld op 0,15% en wordt ingehouden bij werknemers....

Lees verder
Actueel
09-01-2023

Premies 2023: Premies SFPB en FBA-PB

Premies voor 2023 voor twee fondsen. ...

Lees verder
Actueel
02-01-2023

Waarde vakantierecht bij contractwissel 2023

Als een contract wisselt van het ene beveiligingsbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
20-12-2022

Stand van zaken cao-afspraken 2018-2023

Op vrijdag 16 december, hebben sociale partners voor de uitvoering van de cao-afspraken 2018 -2023 uitvoerig hun standpunten uitgewisseld en de huidige impasse rondom arbeidsvoorwaarden 2023 besproken....

Lees verder
Cao
15-11-2022

Update met betrekking tot uitvoeringsafspraken

De eerder gepubliceerde uitvoeringsafspraken tussen werkgevers en vakbonden, die in moeten gaan per 1 januari 2023, hebben niet de instemming van alle achterbannen....

Lees verder
Cao
28-07-2022

Vernieuwde versie fonds-cao

Per mei 2022 is er een vernieuwde versie van fonds-cao....

Lees verder
Cao
31-01-2022

Een eigen personeels-BV of 100% inleen? Ook dan is de cao Particuliere Beveiliging van toepassing!

De rechtbank heeft geoordeeld dat een bedrijf als vergunninghouder van een beveiligingsorganisatie als werkgever in de zin van de cao is aan te merken...

Lees verder
Cao
31-01-2022

Reiskostenprogramma geactualiseerd

Per loonperiode 1 heeft het reiskostenprogramma een update gekregen, onder andere met een actuele afstandstabel....

Lees verder
Cao
18-01-2022

Indexatie vergoedingen 2022

Met ingang van loonperiode 3 2022 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding en de hondenvergoeding met 3,3% geïndexeerd...

Lees verder
Cao
12-01-2022

Waarde vakantierecht bij contractwissel

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever....

Lees verder
Cao
10-01-2022

Premie derde WW-jaar (PAWW)

Vanaf 1 september 2019 is de PAWW ingegaan. Dit is de Private Aanvulling WW en WGA....

Lees verder
Cao
16-11-2021

Raad van State doet uitspraak in procedure voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 15 november 2021 uitspraak gedaan in de zogeheten voorlopige voorziening. Waar ging de procedure ook al weer over?...

Lees verder
Cao
02-11-2021

Loonsverhoging per loonperiode 1 2022 is 2,7%

In de cao is afgesproken dat de lonen ieder jaar met minimaal 2,5% stijgen of met het percentage van de Consumenten Prijs Index (CPI) als deze hoger is dan 2,5%...

Lees verder
Cao
11-10-2021

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden)....

Lees verder
Cao
10-10-2021

Cao-tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging....

Lees verder
Cao
09-10-2021

Indexatie 2021 voor vergoedingen

Met ingang van loonperiode 3 2021 zijn de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd....

Lees verder
Cao
06-10-2021

Sociale partners sluiten generatiepact

De 80-90-100-regeling is per 1 januari 2021 ingegaan....

Lees verder
Cao
01-10-2021

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel...

Lees verder
Cao
14-12-2020

Loonsverhoging per loonperiode 1 2021 is 2,5%

Conform de afspraak in de cao zijn de lonen op de eerste dag van loonperiode 1 2021 met 2,5% verhoogd....

Lees verder
Cao
14-12-2020

PAWW blijft 0,4% in 2021

De PAWW, de bijdrage voor het derde WW-jaar, wordt niet verhoogd...

Lees verder

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid