Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Waarde vakantierecht bij contractwisseling

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever. Dit is geregeld in artikel 95B van de cao. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarvoor geldt het protocol (bijlage 9 van de cao) waarin ook is geregeld dat de waarde daarvan wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten is voor 2019 vastgesteld op 20,79%.

In de berekening van de waarde van de over te dragen vakantiedagen dient vanaf loonperiode 1 2019 de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag meegenomen te worden. Zie hiervoor punt 3 van bijlage 9.

Wijziging toegang reiskostenprogramma

Ten gunste van de stabiliteit en veiligheid van het gebruik van het reiskostenprogramma heeft TriOpSys verbeteringen aangebracht. Dit heeft gevolgen voor het huidige IP-adres: dit moet worden omgezet naar een hostnaam.

Wat betekent dat voor u als gebruiker van het reiskostenprogramma?

U kunt een beveiligde verbinding maken via een DLL. Hoe?

Vanaf heden staat op beveiligingsbranche.nl  een link naar het nieuwe adres. Zowel voor uw PC als voor uw smartphone kunt u deze URL aanpassen.

De link “Bereken uw Reiskosten” (op de website) is gewijzigd naar https://trirkp002.vdc.triopsys.net/reiskosten/#/calculation. Overal waar de oude link is opgeslagen moet deze aangepast worden, denk aan uw PC of Smartphone. De aanpassing geldt voor alle gebruikers: bedrijven (salarisadministratie) en medewerkers.

Op 28 februari zal het oude IP geheel ontkoppeld worden en niet meer beschikbaar zijn.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met TriOpSys: service@triopys.nl of 0346-581747.

Lees meer

Eindejaarsuitkering in november

De werknemer die op 31 december 2018 in dienst is bij de werkgever ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01% over 13 maal het basissalaris plus vakantiebijslag. De uitkering wordt berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk. Voor de parttimer, de werknemer met een variabel arbeidspatroon en de werknemer met een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt de uitkering berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk, over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.

De uitkering wordt berekend over alle arbeidstijd, dus ook over bijvoorbeeld vakantie en ziekte tot maximaal 152 uur per loonperiode.

Aangezien de uitkering in november betaald dient te worden, zullen de uren tot en met 31 december 2018 van de parttimer en de werknemer met een oproepovereenkomst wellicht nog niet bekend zijn. In dat geval zal er in januari een nabetaling dienen plaats te vinden van de uren die nog niet in de berekening waren meegenomen.

Salarisschaal per loonperiode 13 2018 per uur en per 4 weken staat online

Klik hier om het overzicht in te zien.

Onderhandelingsresultaat cao PB

Vakorganisaties FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en De Unie Security en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben dinsdag 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor 5 jaar. Het onderhandeligsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden en de Nederlandse Veiligheidsbranche: zij stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de achterbannen instemmen is er een akkoord. Daarna zullen partijen gezamenlijk stappen zetten om de cao vorm te geven. Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.

SFPB en SOBB fuseren

De activiteiten en het bestuur van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) worden ondergebracht bij Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Hiertoe hebben de besturen van de paritaire stichtingen besloten. De fusie is van kracht per 31 augustus 2018.

Lees meer

Goed sociaal beleid is vitale factor voor toekomst beveiligingsbedrijven

Op dinsdag 5 juni ondertekenden 16 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Tilburg. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars blijkt, ondanks wat kritische kanttekeningen, draagvlak voor de Code. 

Lees hier het volledige persbericht.

De eerstvolgende sessie in 2018 vindt plaats op dinsdag 11 september te Lelystad. Meer informatie leest u op de website van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, klik hier.

Deelname is kosteloos, echter voorafgaande aanmelding is verplicht. Voor aanmelden klik hier.

Premie 2019

In artikel 105 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bedraagt in 2019 0,245% van de loonsom.
De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2019 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting 

Totaal % van de loonsom 

Werkgeversdeel 

Werknemersdeel 

SFPB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Reiskostenprogramma 2018

Met ingang van loonperiode 1 2018, die start op 31 december 2017, geldt het actuele reiskostenprogramma. Elk jaar wordt de afstandentabel in het reiskostenprogramma geactualiseerd. Voor de koppeling met de administratie kunnen beveiligingsbedrijven kosteloos een interface aanvragen via Reiskostenprogramma@TriOpSys.nl. Beveiligingsbedrijven die daarvoor al een licentie hebben, ontvangen de download automatisch vanaf week 51.

Lees meer

Pensioencontroles

Vanaf oktober 2017 voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) pensioencontroles uit voor het Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging. De pensioencontroles staan apart van de cao-controles.

Lees meer