Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Beveiligingsbranche verhuist

Per 1 juli 2020 zal het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging gevestigd zijn bij CAOP te Den Haag.

Het verhuisbericht vindt u hier

Indexatie toeslagen vanaf loonperiode 3 2020

Met ingang van loonperiode 3 2020 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,7% geindexeerd.

Klik hier voor de toeslagen na indexatie.

Loonsverhoging per loonperiode 1 2020 is 2,6%

In de cao is afgesproken dat de lonen op de eerste dag van loonperiode 1 2020 met 2,5% worden verhoogd, tenzij de Consumenten Prijs Index (CPI)
hoger is.

De CPI is 2,6%. De lonen worden op de eerste dag van loonperiode 1 2020 dus verhoogd met 2,6%. Klik hier voor de nieuwe salaristabel.

Waarde vakantierecht bij contractwissel

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever. Dit is geregeld in artikel 95B van de cao. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarvoor geldt het protocol (bijlage 9 van de cao) waarin ook is geregeld dat de waarde daarvan wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten is voor 2020 vastgesteld op 20,29%.

In de berekening van de waarde van de over te dragen vakantiedagen dient vanaf loonperiode 1 2020 de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag meegenomen te worden. Zie hiervoor punt 3 van bijlage 9.

Premie 2020

In artikel 105 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bedraagt in 2020 0,245% van de loonsom.
De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2020 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting  

Totaal % van de loonsom  

Werkgeversdeel  

Werknemersdeel  

SFPB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het brutoloon.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Sociale partners sluiten generatiepact

80-90-100-regeling gaat per 1 januari 2020 in.

Sociale partners in de beveiliging, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security namens werknemers en de Nederlandse Veiligheidsbranche namens werkgevers hebben op 18 december 2019 afspraken gemaakt over het generatiepact waaronder de 80-90-100-regeling.

Beveiligers kunnen vanaf 1 januari 2020 een aanvraag indienen voor de regeling.

Lees hier de inhoud van de regeling.

12 december bijeenkomst over keuzes pensioenregeling

Gaat u binnen vijf jaar met pensioen? Op 12 december organiseert Pensioenfonds Beveiliging een bijeenkomst over de keuzes in de pensioenregeling. Komt u ook?

U wilt een pensioen dat past bij uw persoonlijke wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld gedeeltelijk eerder stoppen met werken. Ellen van Pensioenfonds Beveiliging vertelt u graag wat mogelijk is. Ook kunt u al uw pensioenvragen stellen. 

De bijeenkomst is op 12 december van 19.30 – 21.00 uur bij De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Aanmelden is nog mogelijk tot en met 10 december! Aanmelden kan via www.beveiligingspensioen.nl/bijeenkomst.

Digitale formulieren voor vergunningen particuliere beveiliging

In het kader van het project ”Digitaal aanvragen” is er voor het werkproces Wpbr een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. Dit digitale aanvraagformulier is de tegenhanger van het huidige aanvraagformulier voor het aanvragen van een nieuwe of een verlenging van een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een particulier recherchebureau, voor het aanvragen van toestemming voor nieuwe leidinggevende en voor het doorgeven van wijzigingen met betrekking tot de reeds verleende vergunning. De papieren versie van dit aanvraagformulier blijft beschikbaar.

De overige aanvragen (ontheffingen, EU-erkenning, toestemming buitenland) vallen vooralsnog buiten dit project en zijn alleen beschikbaar als papieren versie.

Sinds 2 december 2019 is het mogelijk om de aanvragen zoals boven vermeld digitaal in te dienen. De uiteindelijke beslissing op een digitaal ingediende aanvraag zal, zoals ook nu gebruikelijk is, per post worden verzonden aan de betreffende organisatie. Tevens zal er via post, zoals ook nu gebruikelijk, een bericht naar uw organisatie gaan met de mededeling dat aan een organisatie een vergunning is verleend, een vergunning is ingetrokken of dat er een naamswijziging heeft plaatsgevonden.

Eindejaarsuitkering

De werknemer die in loonperiode 12 2019 in dienst is ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01%. De uitkering wordt berekend over het basissalaris plus vakantiebijslag. Er wordt dus geen rekening gehouden met de toeslagen.

De uitkering wordt berekend over arbeidstijd, exclusief overwerk. Dit betekent dus dat de uitkering wordt berekend over alle uren waarover de werknemer loon heeft ontvangen, dus ook over bijvoorbeeld vakantie en ziekte, tot maximaal 152 uur per loonperiode.

De referteperiode voor het berekenen van de arbeidstijd is loonperiode 1 tot en met 11 2019 plus twee keer de arbeidstijd over deze 11 loonperiodes gedeeld door 11.

De peildatum ligt op loonperiode 12 2019. Een werknemer die dus op de eerste dag van loonperiode 12 in dienst is, heeft recht op de eindejaarsuitkering.

De werknemer die gedurende het jaar in dienst is gekomen, ontvangt de uitkering naar rato van het aantal loonperioden dat hij in dienst is.

Private Aanvulling WW en WGA

Vanaf 1 september 2019 gaat de PAWW in: de Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling biedt werknemers in een WW of WGA-situatie langer inkomenszekerheid dan waarin de wetten voorzien. De premie voor de regeling wordt geïnd door de stichting PAWW bij de werkgever. De premie is voor 2020 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon dat door de werkgever wordt ingehouden bij de werknemer. De werkgevers ontvangen van stichting PAWW de premienota. Meer informatie kunt u vinden op www.SPAWW.nl

Hoe wordt de premieafdracht berekend als de PAWW halverwege de loonperiode ingaat?

De regeling PAWW gaat altijd in per de eerste van de maand, in het geval van de Particuliere Beveiliging per 1 september 2019. Dat betekent voor de salarisverwerking bij 4-weken verloning dat naar evenredigheid de premie moet worden ingehouden en afgedragen.

Dus loonperiode 9 dient derhalve nog van 1 t/m 8 september de bijdrage PAWW berekend te worden.

Wat is de code voor de PAWW voor de beveilgingsbranche?

De aanmelding voor cao Particuliere Beveiliging is cao code 496. Deze code moet zichtbaar zijn bij aanmelden als werkgever op het portaal.

Havenbeveiliging

Strengere handhaving wetgeving havenbeveiliging/ WPBR

Lees meer

De cao Particuliere Beveiliging is algemeen verbindend verklaard

Op 1 juli 2018 is de cao Particuliere Beveiliging 1 juli 2018 – 30 juni 2023 in werking getreden. Deze cao is vanaf 4 mei 2019 algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeen verbindend verklaring geldt deze cao voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. U kunt de cao hier inzien.

Voor wie geldt de cao Particuliere Beveiliging?

De cao geldt voor:

  • Alle beveiligingsorganisaties met een ND (objectbeveiliging), PAC of PGW-vergunning.

De cao geldt niet voor:

  • Evenementen- en horecabeveiligingsorganisaties die lid zijn van een vereniging met een rechtsgeldige cao.

Op dit moment zijn beveiligingsorganisaties die op 4 mei 2019 lid waren van de VBE.nl door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedispenseerd van de cao Particuliere Beveiliging. Voor hen geldt de cao Beveiliging. Niet alle sociale partners in de Particuliere Beveiliging (FNV, CNV en de Nederlandse Veiligheidsbranche) zijn het daar mee eens. Zij gaan in bezwaar tegen het besluit van de minister.

Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor vijf jaar.

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel:

  • Werkdrukverlaging
  • Meer rust in de roosters
  • Voorspelbaarheid in de roosters
  • Hersteltijd

Een werkgroep bestaande uit vakbondsvertegenwoordigers, kaderleden, experts en werkgevers heeft aanbevelingen gedaan aan cao-partijen. De gepresenteerde aanbevelingsrichtingen bestaan onder andere uit het eerder bekend maken van diensten maar ook een langere planningshorizon, bijvoorbeeld 12 of 16 weken. Daardoor kunnen mogelijk betere roosters worden gemaakt met meer rust en voorspelbaarheid. Een langer blok werken zodat er ook een langer blok rust in het rooster kan komen, is een andere aanbeveling. Het kritisch bekijken van de huidige regels in de cao die het maken van een gezond rooster beperken, is ook een aanbeveling. Minder regels en tegelijkertijd investeren in de communicatie tussen planner en beveiliger, is een ander verbetervoorstel. Tot slot vindt de werkgroep dat verbeteringen liever zorgvuldig dan snel moeten worden ingevoerd.

De cao-partijen staan open voor de aanbevelingen, maar we zien ook dat er nog veel werk moet worden verzet om tot een betere roostersystematiek te komen. We praten daarom intensief verder en gaan de voorgestelde verbeterplannen uitwerken en toetsen op haalbaarheid. Want afgesproken is dat de verbeteringen in q1 van 2020 ingevoerd moeten worden.

Goed sociaal beleid is vitale factor

Op dinsdag 2 april ondertekenden 7 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een bijeenkomst in Utrecht. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars blijkt, ondanks wat kritische kanttekeningen, draagvlak voor de Code.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen in het proces van aanbesteden. In de contractfase is het van belang in het oog te houden waarop wordt afgerekend. Daarbij is het welzijn van de beveiligers een belangrijk onderdeel. Een goed werkgever wil beveiligers niet over de kling jagen, omdat de opdrachtgever op de prijs drukt. Bij goed werkgeverschap hoort de zorg voor de medewerkers. In de beveiligingsbranche vormen zij de levensader.

De Code was nog niet bij alle bedrijven bekend maar zij omarmen het initiatief zeker. Hoewel vanzelfsprekend dat niet alleen op prijs mag worden aanbesteed c.q. aangenomen, gebeurt het nog te veel. De concurrentie in de markt is groot.

De heer Blokland legt uit dat bij de Code gemeld kan worden wanneer zich ongehoorde situaties in een aanbesteding voor doen. De Code doet een moreel appel en zal de publiciteit zoeken en gele kaarten uitreiken.

De bijeenkomst richtte zich in het bijzonder op ondernemingen actief in de particuliere beveiligingsbranche die veel te maken hebben met aanbestedingen door zowel overheden als private partners. Inmiddels hebben ruim 1.400 partners de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, hier is een overzicht beschikbaar op Codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Wijziging toegang reiskostenprogramma

Ten gunste van de stabiliteit en veiligheid van het gebruik van het reiskostenprogramma heeft TriOpSys verbeteringen aangebracht. Dit heeft gevolgen voor het huidige IP-adres: dit moet worden omgezet naar een hostnaam.

Wat betekent dat voor u als gebruiker van het reiskostenprogramma?

U kunt een beveiligde verbinding maken via een DLL. Hoe?

Vanaf heden staat op beveiligingsbranche.nl  een link naar het nieuwe adres. Zowel voor uw PC als voor uw smartphone kunt u deze URL aanpassen.

De link “Bereken uw Reiskosten” (op de website) is gewijzigd naar https://trirkp002.vdc.triopsys.net/reiskosten/#/calculation. Overal waar de oude link is opgeslagen moet deze aangepast worden, denk aan uw PC of Smartphone. De aanpassing geldt voor alle gebruikers: bedrijven (salarisadministratie) en medewerkers.

Op 28 februari zal het oude IP geheel ontkoppeld worden en niet meer beschikbaar zijn.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met TriOpSys: service@triopys.nl of 0346-581747.

Lees meer

Onderhandelingsresultaat cao PB

Vakorganisaties FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en De Unie Security en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben dinsdag 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor 5 jaar. Het onderhandeligsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden en de Nederlandse Veiligheidsbranche: zij stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de achterbannen instemmen is er een akkoord. Daarna zullen partijen gezamenlijk stappen zetten om de cao vorm te geven. Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.