Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Gelijkheid in de beveiligingsbranche

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle beveiligingsbedrijven (ook voor VBe NL leden)

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Eerder (op 4 mei 2019) heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Zo zijn er geen rechtsgeldige gronden om VBe NL leden uit te zonderen van toepassing van de cao PB. En hoewel de VBe NL een eigen cao heeft afgesloten, ontstond er concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat is geen goede zaak voor de branche.

Dit is nu door de rechtbank bevestigd. Er is sprake van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die met de uitspraak van de rechtbank meteen is teruggedraaid. Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB geldt per 4 mei 2019 met terugwerkende kracht voor alle beveiligingsbedrijven. Het nieuwe dispensatieverzoek van de VBe NL – dat op dezelfde gronden is ingediend – ligt voor afwijzing door de minister van SZW gereed.

Er is dus weer één cao (de cao PB) voor de gehele branche en alle particuliere beveiligingsbedrijven moeten zich aan dezelfde cao houden. Zo is er geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden meer mogelijk en is er weer een gelijk speelveld voor deze bedrijven in de markt.

De Nederlandse Veiligheidsbranche en FNV en CNV zijn blij met de uitspraak. Zij bekijken de komende periode hoe hier in de praktijk handen en voeten aan kan worden gegeven.

Cao-tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Voor wat betreft de rechten en plichten is er inhoudelijk aan de cao-artikelen niets veranderd.

We delen het resultaat graag met jullie. Bekijk nu de vernieuwde cao-tekst.  

We roepen alle werknemers en werkgevers op om de nieuwe cao-tekst in de dagelijkse praktijk te gaan gebruiken naast de geldende cao. Vind je tegenstrijdigheden met de geldende cao-tekst of zie je spelfouten? Laat het ons weten.

De komende maanden bestaan de geldende cao-tekst en de herschreven cao-tekst naast elkaar. Op deze manier kan iedereen aan de herschreven cao-tekst wennen. Daarvoor hebben we ook een transponeringstabel gemaakt. In die tabel kun je in één oogopslag zien op welke plek in de nieuwe cao-tekst de oude artikelen terecht zijn gekomen.

Is er een juridische kwestie? Dan blijft de geldende cao-tekst tellen tot het moment dat de herschreven versie algemeen verbindend is verklaard. We laten jullie uiteraard weten wanneer dat zover is.

Indexatie 2021 voor vergoedingen

Met ingang van loonperiode 3 2021 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd.
De toeslagen na de indexatie zijn als volgt

Artikel 39
Functiewaarneming, lid 2:
- Bij waarneming van een functie die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld: € 0,17
- Bij waarneming van een functie die 2 salarisschalen hoger is ingedeeld: € 0,38
- Bij waarneming van een functie die 3 of meer salarisschalen hoger is ingedeeld: € 0,64

Artikel 48
Maaltijdvergoeding: € 9,53

Artikel 49
Vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze: € 0,34 per half uur

Artikel 50
Consignatievergoeding lid 1: € 1,15 per uur en € 2,30 per uur tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur en feestdagen.
Consignatievergoeding lid 3: € 57,40

Artikel 51
Hondenvergoeding lid 1: € 92,20 (bruto)
Hondenvergoeding lid 2: € 115,25 netto per loonperiode (€ 69,15 als de werkgever eigenaar is van de hond)

Loonsverhoging per loonperiode 1 2021 is 2,5%

Conform de afspraak in de cao worden de lonen op de eerste dag van loonperiode 1 2021 met 2,5% worden verhoogd.

Klik hier voor de nieuwe salaristabel.

Sociale partners sluiten generatiepact

80-90-100-regeling gaat per 1 januari 2021 in

Sociale partners in de beveiliging, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security namens werknemers en de Nederlandse Veiligheidsbranche namens werkgevers hebben afspraken gemaakt over het generatiepact waaronder de 80-90-100-regeling. Beveiligers kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de 80-90-100-regeling.

De volledige tekst van de regeling vindt u in artikel 72 van de vernieuwde cao.

Waarde vakantierecht bij contractwissel

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers die overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever. Dit is geregeld in artikel 20 van de cao. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarvoor geldt het protocol (bijlage 8 van de vernieuwde cao) waarin ook is geregeld dat de waarde daarvan wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten is voor 2021 vastgesteld op 20,56%.

In de berekening van de waarde van de over te dragen vakantiedagen dient vanaf loonperiode 1 2021 de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag meegenomen te worden. Zie hiervoor punt 3 van bijlage 8.

Premies 2021

Premies SFPB en FBA-PB

In artikel 91 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bedraagt in 2021 0,245% van de loonsom.
De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2021 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting  

Totaal % van de loonsom  

Werkgeversdeel  

Werknemersdeel  

SFPB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het brutoloon.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Premie derde WW-jaar (PAWW)

Vanaf 1 september 2019 is de PAWW ingegaan. Dit is de Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling biedt werknemers in een WW- of WGA-situatie langer inkomenszekerheid dan waarin de wetten voorzien. De premie voor de regeling wordt geïnd door Stichting PAWW bij de werkgever. De premie is voor 2021 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon dat door de werkgever wordt ingehouden bij de werknemer. De werkgevers ontvangen van Stichting PAWW de premienota. Meer informatie kunt u vinden op www.SPAWW.nl.

Wat is de code voor de PAWW voor de beveiligingsbranche?

De aanmelding voor cao Particuliere Beveiliging is cao-code 496. Deze code moet zichtbaar zijn bij aanmelden als werkgever op het portaal.

Meer informatie over het derde ww-jaar vindt u op www.SPAWW.nl

De cao Particuliere Beveiliging is algemeen verbindend verklaard

Op 1 juli 2018 is de cao Particuliere Beveiliging 1 juli 2018 – 30 juni 2023 in werking getreden. Deze cao is vanaf 4 mei 2019 algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeen-verbindendverklaring geldt deze cao voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. U kunt de cao hier inzien.

Voor wie geldt de cao Particuliere Beveiliging?

De cao geldt voor:

  • Alle beveiligingsorganisaties met een ND (objectbeveiliging), PAC of PGW-vergunning.

De cao geldt niet voor:

  • Evenementen- en horecabeveiligingsorganisaties die lid zijn van een vereniging met een rechtsgeldige cao.

Naast de arbeidsvoorwaarden-cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsen-cao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premie-inning, voor de branche geregeld. De fondsen-cao is algemeen verbindend verklaard voor vijf jaar.

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel:

  • Werkdrukverlaging
  • Meer rust in de roosters
  • Voorspelbaarheid in de roosters
  • Hersteltijd

Een werkgroep bestaande uit vakbondsvertegenwoordigers, kaderleden, experts en werkgevers heeft aanbevelingen gedaan aan cao-partijen. De gepresenteerde aanbevelingsrichtingen bestaan onder andere uit het eerder bekend maken van diensten maar ook een langere planningshorizon, bijvoorbeeld 12 of 16 weken. Daardoor kunnen mogelijk betere roosters worden gemaakt met meer rust en voorspelbaarheid. Een langer blok werken zodat er ook een langer blok rust in het rooster kan komen, is een andere aanbeveling. Het kritisch bekijken van de huidige regels in de cao die het maken van een gezond rooster beperken, is ook een aanbeveling. Minder regels en tegelijkertijd investeren in de communicatie tussen planner en beveiliger, is een ander verbetervoorstel. Tot slot vindt de werkgroep dat verbeteringen liever zorgvuldig dan snel moeten worden ingevoerd.

De cao-partijen staan open voor de aanbevelingen en praten tegelijkertijd daarom intensief verder om de voorgestelde verbeterplannen uit te werken en te toetsen op haalbaarheid.