Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Premie 2018

In artikel 105 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2018 0,245% van de loonsom.
De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2018 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting

Totaal % van de loonsom

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

SFPB/SOBB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de beveiliging

Sociale partners in de beveiliging organiseren in 2018 wederom ondertekensessies voor de branche. De eerste sessie in 2018 vindt plaats op woensdag 14 februari 2018 bij a.s.r. te Utrecht. Meer informatie leest u op de website van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, klik hier.

Deelname is kosteloos, echter voorafgaande aanmelding is verplicht. Inschrijven is mogelijk tot 7 februari 2018. Voor aanmelden klik hier.

Reiskostenprogramma 2018

Met ingang van loonperiode 1 2018, die start op 31 december 2017, geldt het actuele reiskostenprogramma. Elk jaar wordt de afstandentabel in het reiskostenprogramma geactualiseerd. Voor de koppeling met de administratie kunnen beveiligingsbedrijven kosteloos een interface aanvragen via Reiskostenprogramma@TriOpSys.nl. Beveiligingsbedrijven die daarvoor al een licentie hebben, ontvangen de download automatisch vanaf week 51.

Lees meer

Toeslagen geïndexeerd

Vanaf loonperiode 3 worden de toeslagen weer geïndexeerd. Klik hier voor de geïndexeerde bedragen van 2017 en 2018.

Eindejaarsuitkering in november

De werknemer die op 31 december 2017 in dienst is bij de werkgever ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01% over 13 maal het basissalaris plus vakantiebijslag. De uitkering wordt berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk. Voor de parttimer, de werknemer met een variabel arbeidspatroon en de werknemer met een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt de uitkering berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk, over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017.

De uitkering wordt berekend over alle arbeidstijd, dus ook over bijvoorbeeld vakantie en ziekte tot maximaal 152 uur per loonperiode.

Aangezien de uitkering in november betaald dient te worden, zullen de uren tot en met 31 december 2017 van de parttimer en de werknemer met een oproepovereenkomst wellicht nog niet bekend zijn. In dat geval zal er in januari een nabetaling dienen plaats te vinden van de uren die nog niet in de berekening waren meegenomen.

Pensioencontroles

Vanaf oktober 2017 voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) pensioencontroles uit voor het Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging. De pensioencontroles staan apart van de cao-controles.

Lees meer

Waarde vakantierecht bij contractwisseling

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever. Dit is geregeld in artikel 95B van de cao. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarvoor geldt het protocol (bijlage 9 van de cao) waarin ook is geregeld dat de waarde daarvan wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten is voor 2017 vastgesteld op 18,76%. Het percentage voor 2018 zal binnenkort worden vastgesteld.

In de berekening van de waarde van de over te dragen vakantiedagen dient vanaf loonperiode 1 2017 de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag meegenomen te worden. Zie hiervoor punt 3 van bijlage 9.

Pensioenfonds Beveiliging kiest voor TKP Pensioen

Nieuwe uitvoerder bedrijfstakpensioenfonds Beveiliging

Het bedrijfdstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging kiest voor TKP.

Lees meer