Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Eindejaarsuitkering in november

De werknemer die op 31 december 2017 in dienst is bij de werkgever ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01% over 13 maal het basissalaris plus vakantiebijslag. De uitkering wordt berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk. Voor de parttimer, de werknemer met een variabel arbeidspatroon en de werknemer met een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt de uitkering berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk, over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017.

De uitkering wordt berekend over alle arbeidstijd, dus ook over bijvoorbeeld vakantie en ziekte tot maximaal 152 uur per loonperiode.

Aangezien de uitkering in november betaald dient te worden, zullen de uren tot en met 31 december 2017 van de parttimer en de werknemer met een oproepovereenkomst wellicht nog niet bekend zijn. In dat geval zal er in januari een nabetaling dienen plaats te vinden van de uren die nog niet in de berekening waren meegenomen.

Draagvlak onder Code Verantwoordelijk Marktgedrag groeit

Op 16 oktober 2017 ondertekenden in Art Centre Delft 37 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee komt het aantal ondertekenaars betrokken bij aanbestedingen van beveiligingswerkzaamheden op 140. Daarmee, zo stelde de heer Van der List (FNV), de gastheer namens de Codekamer Beveiliging, wordt het draagvlak onder de Code behoorlijk verbreed.

Lees hier het volledige persbericht.

Pensioencontroles

Vanaf oktober 2017 voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) pensioencontroles uit voor het Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging. De pensioencontroles staan apart van de cao-controles.

Lees meer

Rijksoverheid gastheer voor tweede ondertekensessie Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op 15 mei jongstleden trapte de heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) de tweede ondertekensessie van de Code voor beveiligingsbedrijven af. Het Rijk heeft de Code ondertekend en draagt ook actief bij aan het gedachtegoed ervan. In zijn toespraak ging de heer Weimar in op het spanningsveld tussen inbesteden en aanbesteden.

Lees hier het volledige persbericht.

21 beveiligingsbedrijven ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De bijeenkomst vond plaats bij De Unie te Culemborg en werd geleid door Wim Mul, voorzitter van de Codekamer Beveiliging. Alle beveiligingsbedrijven gaven aan in de Code meerwaarde te zien: het stimuleert fatsoenlijk zaken doen. Met deze 21 bedrijven erbij, hebben nu 1155 organisaties de Code ondertekend.

Lees hier het volledige persbericht.

Waarde vakantierecht bij contractwisseling

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever. Dit is geregeld in artikel 95B van de cao. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarvoor geldt het protocol (bijlage 9 van de cao) waarin ook is geregeld dat de waarde daarvan wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten is voor 2017 vastgesteld op 18,76%.

In de berekening van de waarde van de over te dragen vakantiedagen dient vanaf loonperiode 1 2017 de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag meegenomen te worden. Zie hiervoor punt 3 van bijlage 9.

Beveiligingsbranche voor Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Sociale partners in de beveiligingsbranche hebben allen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Daarmee geven zij uiting aan de wens om in de markt eerlijk te handelen. En doen zij ook een appel op opdrachtgevers en beveiligingsbedrijven om de Code te ondertekenen. Vanuit de Codekamer Beveiliging, waarin sociale parnters en opdrachtgevers samenkomen, worden diverse activiteiten ondernomen. Waaronder ondertekensessie waar u allen van harte welkom bent. U leest meer op de website van de Codekamer Beveiliging.

Nieuwe salaristabellen per loonperiode 1 2017

Klik hier voor de nieuwe salaristabellen per loonperiode 1 2017.

Toeslagen geïndexeerd

Vanaf loonperiode 3 worden de toeslagen weer geïndexeerd. Klik hier voor de geïndexeerde bedragen.

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao

FNV Beveiliging, de Unie Security, CNV Beveiliging en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Particuliere Beveiliging per 1 januari 2017. De vakbonden en de werkgevers zijn blij dat ze overeenstemming hebben bereikt over een aantal belangrijke thema’s en dat ze zo kunnen zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor beveiligers. Zo is er een loonsverhoging afgesproken van 2% + 0,5% extra om een aantal zaken uit het verleden te vereffenen. Ook zijn er afspraken gemaakt rond de Onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakantie en over pensioen. Over onder andere de onderwerpen Duurzame Inzetbaar en zekerheid over roosters wordt in de komende maanden verder gepraat. De cao heeft een looptijd tot en met 30 september 2017. De tekst van de cao en de nieuwe salarisschalen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Reiskostenprogramma 2017

Met ingang van loonperiode 1 2017, die start op 1 januari 2017, geldt het actuele reiskostenprogramma. Elk jaar wordt de afstandentabel in het reiskostenprogramma geactualiseerd. Voor de koppeling met de administratie kunnen beveiligingsbedrijven kosteloos een download aanvragen. Beveiligingsbedrijven die daarvoor al een licentie hebben, ontvangen de download automatisch vanaf week 51.

Heeft u nog geen licentie, dan kunt u die aanvragen bij het secretariaat van SFPB.

Lees meer

Pensioenfonds Beveiliging kiest voor TKP Pensioen

Nieuwe uitvoerder bedrijfstakpensioenfonds Beveiliging

Het bedrijfdstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging kiest voor TKP.

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er voor de branche?

Per 1 juli zijn de laatste aanpassingen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Wat dit betekent voor de beveiligingsbranche hebben we voor u op een rijtje gezet.

Premie 2017

 In artikel 105 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds bedraagt in 2017 0,245% van de loonsom.
De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2017 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting

Totaal % van de loonsom

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

SFPB/SOBB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

Met ingang van januari 2016 is de premiegrondslag gewijzigd. De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de beveiliging

Sociale partners in de beveiliging hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Het doel van de code is dat beveiligingsorganisaties, (vertegenwoordigers van) beveiligers en marktpartijen (dus klanten) met elkaar afspraken naleven die voorkomen dat de marktwerking doorschiet. De afspraken worden vastgelegd in de cao. Lees het nieuwsbericht over de Code.