Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, opgericht door cao-partijen, werkt voor beveiligers en beveiligingsbedrijven.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Private Aanvulling WW en WGA

Vanaf 1 september 2019 gaat de PAWW in: de Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling biedt werknemers in een WW of WGA-situatie langer inkomenszekerheid dan waarin de wetten voorzien. De premie voor de regeling wordt geïnd door de stichting PAWW bij de werkgever. De premie is voor 2019 vastgesteld op 0,3% van het brutoloon dat door de werkgever wordt ingehouden bij de werknemer. Binnenkort stuurt de stichting PAWW aan werkgevers de premienota. Meer informatie kunt u vinden op www.SPAWW.nl

Hoe wordt de premieafdracht berekend als de PAWW halverwege de loonperiode ingaat?

De regeling PAWW gaat altijd in per de eerste van de maand, in het geval van de Particuliere Beveiliging per 1 september 2019. Dat betekent voor de salarisverwerking bij 4-weken verloning dat naar evenredigheid de premie moet worden ingehouden en afgedragen.

Dus loonperiode 9 dient derhalve nog van 1 t/m 8 september de bijdrage PAWW berekend te worden.

Wat is de code voor de PAWW voor de beveilgingsbranche?

De aanmelding voor cao Particuliere Beveiliging is cao code 496. Deze code moet zichtbaar zijn bij aanmelden als werkgever op het portaal.

Havenbeveiliging

Strengere handhaving wetgeving havenbeveiliging/ WPBR

Lees meer

De cao PB is algemeen verbindend verklaard

Op 1 juli 2018 is de cao Particuliere Beveiliging 1 juli 2018 – 30 juni 2023 in werking getreden. Deze cao is vanaf 4 mei 2019 algemeen verbindend verklaard.

Door de algemeen verbindend verklaring geldt deze cao voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. U kunt de cao hier inzien.

Voor wie geldt de cao Particuliere Beveiliging?

De cao geldt voor:

  • Alle beveiligingsorganisaties met een ND (objectbeveiliging), PAC of PGW-vergunning.

De cao geldt niet voor:

  • Evenementen- en horecabeveiligingsorganisaties die lid zijn van een vereniging met een rechtsgeldige cao.

Op dit moment zijn beveiligingsorganisaties die op 4 mei 2019 lid waren van de VBE.nl door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedispenseerd van de cao Particuliere Beveiliging. Voor hen geldt de cao Beveiliging. Niet alle sociale partners in de Particuliere Beveiliging (FNV, CNV en de Nederlandse Veiligheidsbranche) zijn het daar mee eens. Zij gaan in bezwaar tegen het besluit van de minister.

Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.

Salarisschaal per loonperiode 5 2019 per uur en per 4 weken staat online

Klik hier om het overzicht in te zien.

Stand van zaken werkgroep roosters

Cao-partijen hebben besloten de bestaande regels voor roostering tegen het licht te houden met als doel:

  • Werkdrukverlaging
  • Meer rust in de roosters
  • Voorspelbaarheid in de roosters
  • Hersteltijd

Een werkgroep bestaande uit vakbondsvertegenwoordigers, kaderleden, experts en werkgevers heeft aanbevelingen gedaan aan cao-partijen. De gepresenteerde aanbevelingsrichtingen bestaan onder andere uit het eerder bekend maken van diensten maar ook een langere planningshorizon, bijvoorbeeld 12 of 16 weken. Daardoor kunnen mogelijk betere roosters worden gemaakt met meer rust en voorspelbaarheid. Een langer blok werken zodat er ook een langer blok rust in het rooster kan komen, is een andere aanbeveling. Het kritisch bekijken van de huidige regels in de cao die het maken van een gezond rooster beperken, is ook een aanbeveling. Minder regels en tegelijkertijd investeren in de communicatie tussen planner en beveiliger, is een ander verbetervoorstel. Tot slot vindt de werkgroep dat verbeteringen liever zorgvuldig dan snel moeten worden ingevoerd.

De cao-partijen staan open voor de aanbevelingen, maar we zien ook dat er nog veel werk moet worden verzet om tot een betere roostersystematiek te komen. We praten daarom intensief verder en gaan de voorgestelde verbeterplannen uitwerken en toetsen op haalbaarheid. Want afgesproken is dat de verbeteringen in q1 van 2020 ingevoerd moeten worden.

Goed sociaal beleid is vitale factor

Op dinsdag 2 april ondertekenden 7 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een bijeenkomst in Utrecht. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars blijkt, ondanks wat kritische kanttekeningen, draagvlak voor de Code.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen in het proces van aanbesteden. In de contractfase is het van belang in het oog te houden waarop wordt afgerekend. Daarbij is het welzijn van de beveiligers een belangrijk onderdeel. Een goed werkgever wil beveiligers niet over de kling jagen, omdat de opdrachtgever op de prijs drukt. Bij goed werkgeverschap hoort de zorg voor de medewerkers. In de beveiligingsbranche vormen zij de levensader.

De Code was nog niet bij alle bedrijven bekend maar zij omarmen het initiatief zeker. Hoewel vanzelfsprekend dat niet alleen op prijs mag worden aanbesteed c.q. aangenomen, gebeurt het nog te veel. De concurrentie in de markt is groot.

De heer Blokland legt uit dat bij de Code gemeld kan worden wanneer zich ongehoorde situaties in een aanbesteding voor doen. De Code doet een moreel appel en zal de publiciteit zoeken en gele kaarten uitreiken.

De bijeenkomst richtte zich in het bijzonder op ondernemingen actief in de particuliere beveiligingsbranche die veel te maken hebben met aanbestedingen door zowel overheden als private partners. Inmiddels hebben ruim 1.400 partners de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, hier is een overzicht beschikbaar op Codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Waarde vakantierecht bij contractwisseling

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever. Dit is geregeld in artikel 95B van de cao. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarvoor geldt het protocol (bijlage 9 van de cao) waarin ook is geregeld dat de waarde daarvan wordt vermeerderd met een opslag wegens sociale lasten. Het in acht te nemen percentage sociale lasten is voor 2019 vastgesteld op 20,79%.

In de berekening van de waarde van de over te dragen vakantiedagen dient vanaf loonperiode 1 2019 de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag meegenomen te worden. Zie hiervoor punt 3 van bijlage 9.

Wijziging toegang reiskostenprogramma

Ten gunste van de stabiliteit en veiligheid van het gebruik van het reiskostenprogramma heeft TriOpSys verbeteringen aangebracht. Dit heeft gevolgen voor het huidige IP-adres: dit moet worden omgezet naar een hostnaam.

Wat betekent dat voor u als gebruiker van het reiskostenprogramma?

U kunt een beveiligde verbinding maken via een DLL. Hoe?

Vanaf heden staat op beveiligingsbranche.nl  een link naar het nieuwe adres. Zowel voor uw PC als voor uw smartphone kunt u deze URL aanpassen.

De link “Bereken uw Reiskosten” (op de website) is gewijzigd naar https://trirkp002.vdc.triopsys.net/reiskosten/#/calculation. Overal waar de oude link is opgeslagen moet deze aangepast worden, denk aan uw PC of Smartphone. De aanpassing geldt voor alle gebruikers: bedrijven (salarisadministratie) en medewerkers.

Op 28 februari zal het oude IP geheel ontkoppeld worden en niet meer beschikbaar zijn.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met TriOpSys: service@triopys.nl of 0346-581747.

Lees meer

Eindejaarsuitkering in november

De werknemer die op 31 december 2018 in dienst is bij de werkgever ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01% over 13 maal het basissalaris plus vakantiebijslag. De uitkering wordt berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk. Voor de parttimer, de werknemer met een variabel arbeidspatroon en de werknemer met een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt de uitkering berekend over de arbeidstijd, exclusief overwerk, over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.

De uitkering wordt berekend over alle arbeidstijd, dus ook over bijvoorbeeld vakantie en ziekte tot maximaal 152 uur per loonperiode.

Aangezien de uitkering in november betaald dient te worden, zullen de uren tot en met 31 december 2018 van de parttimer en de werknemer met een oproepovereenkomst wellicht nog niet bekend zijn. In dat geval zal er in januari een nabetaling dienen plaats te vinden van de uren die nog niet in de berekening waren meegenomen.

Onderhandelingsresultaat cao PB

Vakorganisaties FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en De Unie Security en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben dinsdag 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor 5 jaar. Het onderhandeligsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden en de Nederlandse Veiligheidsbranche: zij stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de achterbannen instemmen is er een akkoord. Daarna zullen partijen gezamenlijk stappen zetten om de cao vorm te geven. Lees hier het onderhandelingsresultaat.

Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.

SFPB en SOBB fuseren

De activiteiten en het bestuur van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) worden ondergebracht bij Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Hiertoe hebben de besturen van de paritaire stichtingen besloten. De fusie is van kracht per 31 augustus 2018.

Lees meer

Premie 2019

In artikel 105 van de cao is de premie-inning geregeld voor twee fondsen:

  1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging: voor alle werkgevers in de particuliere beveiliging
  2. Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particulier Beveiliging: voor werkgevers die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche

De premie van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging bedraagt in 2019 0,245% van de loonsom.
De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

De premie voor het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging (FBA PB) is in 2019 0,142% van de loonsom. De premie wordt opgebracht door de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging. De verdeling van de premie is: werkgevers (80%) en door werknemers (20%) die lid zijn.

Wissenraet van Spaendonck te Tilburg int de premie voor beide fondsen.

Stichting 

Totaal % van de loonsom 

Werkgeversdeel 

Werknemersdeel 

SFPB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284


Overeenkomstig de voorschriften van de belastingdienst dient de premie ingehouden te worden van het nettoloon.

De loonsom van het voorgaande jaar wordt genomen als premiegrondslag. De premie-inning is geregeld in de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Reiskostenprogramma 2018

Met ingang van loonperiode 1 2018, die start op 31 december 2017, geldt het actuele reiskostenprogramma. Elk jaar wordt de afstandentabel in het reiskostenprogramma geactualiseerd. Voor de koppeling met de administratie kunnen beveiligingsbedrijven kosteloos een interface aanvragen via Reiskostenprogramma@TriOpSys.nl. Beveiligingsbedrijven die daarvoor al een licentie hebben, ontvangen de download automatisch vanaf week 51.

Lees meer

Pensioencontroles

Vanaf oktober 2017 voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) pensioencontroles uit voor het Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging. De pensioencontroles staan apart van de cao-controles.

Lees meer