Branche RI&E aangepast

Het Servicecentrum heeft de branche RI&E laten aanpassen. Deze aanpassingen hebben te maken met de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker.

Contract met de arbodienst

Er dient een basiscontract met de bedrijfsarts óf de arbodienst te zijn dat voldoet aan de eisen uit de Arbowet.

Toelichting: Uiterlijk per 1 juli 2018 moeten bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/arbodiensten voldoen aan de eisen zoals die (per 1 juli 2017) zijn opgenomen in de artikelen 9, 14, en 14a Arbowet. Nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 meteen voldoen aan deze eisen.

Onderstaande 11 elementen moeten deel uitmaken van dit basiscontract:

 1. Het toetsen van de RI&E (incl. plan van aanpak) en het adviseren daarover (artikel 14, lid 1, onder a. Arbowet);
 2. Ziekteverzuimbegeleiding (artikel 14, lid 1, onder b. Arbowet);
 3. (Periodiek) Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (artikel 14, lid 1, onder c., sub 1 Arbowet);
 4. Aanstellingskeuring (artikel 14, lid 1, onder c., sub 2 Arbowet);
 5. Toegang tot de bedrijfsarts i.v.m. gezondheidskundige vraagstukken (art. 14, lid 1, onder c., sub 3 en lid 3, onder e. Arbowet);
 6. Toegang van de bedrijfsarts tot werkplekken (artikel 14, lid 3, onder f. Arbowet);
 7. Second opinion (artikel 14, lid 3, onder g. Arbowet);
 8. Klachtenprocedure (artikel 14, lid 3, onder h. Arbowet);
 9. Samenwerking bedrijfsarts met OR of PVT en met preventiemedewerker (artikel 14, lid 3, onder i. Arbowet);
 10. Advisering over preventieve maatregelen (artikel 14, lid 3, onder j. Arbowet);
 11. Melding van beroepsziekten door bedrijfsarts/arbodienst (artikel 9, lid 3 Arbowet).

De preventiemedewerker

De preventietaken zijn toegewezen aan medewerker(s), de zogenaamde preventiemedewerker. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten één of meerdere preventiemedewerker aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij daarvoor over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt.

De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

 • het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet
 • het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
 • het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
 • het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
 • het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst (uiterlijk verplicht per 1 juli 2018).

 

Per 1 juli 2017 heeft de OR een expliciet instemmingsrecht (op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden) als het gaat om de keuze van de preventiemedewerkers en de positionering van de preventiemedewerkers in de organisatie.