Vonnissen

13 maart 2024

SFPB vs. Advan Security

De kantonrechter is van oordeel dat Advan Security de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB moet naleven.

Advan Security is van mening dat zij niet hoefden te nabetalen. Advan Security heeft slechts op papier het tekort in de ene maand weggestreept tegen het vermeende overschot in een andere maand. Overigens heeft de rechter niet vastgesteld dat Advan security te veel zou hebben betaald, integendeel. Los daarvan is het volgens vaste jurisprudentie niet toegestaan dat de arbeidsvoorwaarden uit de individuele arbeidsovereenkomst als één pakket mogen worden beschouwd. De cao moet per bepaling worden nageleefd. Een overurentoeslag mag bijvoorbeeld niet worden verrekend met een uurloon dat boven cao ligt. 

Advan Security heeft ook de reiskostenvergoeding betwist. SFPB heeft aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit de administratie van Advan Security aangetoond dat er wel degelijk reiskosten verschuldigd waren. 

Advan Security heeft de rechter tevergeefs gevraagd om de forfaitaire schadevergoeding te matigen omdat SFPB haar schade niet heeft aangetoond. De rechter heeft de schadevergoeding volledig toegewezen. De schade van SFPB betreft niet alleen de materiële schade in de zin van de kosten die moeten worden gemaakt om Advan Security ertoe te bewegen om de correctiestukken aan te leveren, maar met name ook de immateriële schade van cao partijen als gevolg van de niet-naleving van de cao in de vorm van reputatieschade en verlies aan wervingskracht. Deze schade laat zich moeilijk begroten en dit kan volgens vaste jurisprudentie ook niet van SFPB worden gevergd.

Ook het argument van Advan Security dat zij het goed met haar werknemers voor heeft is volgens de rechter geen reden om de schadevergoeding te matigen. 

De kantonrechter veroordeelt Advan Security tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard.
 • het overleggen van de stukken zoals vermeld in de dagvaarding op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-.
 • betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan het SFPB van € 45.000 plus wettelijke rente.
 • betaling van de proceskosten aan het SFPB van € 3.281,42.

Inzage vonnis

22 december 2023

SFPB vs. S&S Security B.V.

De kantonrechter veroordeeld S&S Security B.V. tot naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB. De kantonrechter ziet daarnaast geen aanleiding om de gevorderde schadevergoeding van € 39.000,- te matigen en wijst de schadevergoeding onverkort toe. Omdat de bestuurders op geen enkele wijze medewerking hebben verleend aan de controles van het SFPB, oordeelt de kantonrechter dat ook de (indirect) bestuurders van S&S Security B.V. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de schadevergoeding.

De kantonrechter veroordeelt S&S Security B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB indien en voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard
 • het overleggen van de stukken zoals vermeld in de dagvaarding.

De kantonrechter veroordeelt S&S Security B.V. en de (indirect) bestuurders hoofdelijk tot:

 • betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan het SFPB van € 39.000 plus wettelijke rente.
 • betaling van de buitengerechtelijke kosten aan het SFPB van € 1409,65.
 • betaling van de proceskosten aan het SFPB van € 3.612,54.

Inzage vonnis

14 december 2023

SFPB vs. AZ Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt AZ Security B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB.
 • het overleggen van de stukken zoals vermeld in de dagvaarding op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000,-.
 • betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan het SFPB van € 37.125 plus wettelijke rente.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

14 december 2023

SFPB vs. Nationale Bewaking Dienst B.V.

De kantonrechter veroordeelt Nationale Bewaking Dienst B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB indien en voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard.
 • het overleggen van de stukken zoals vermeld in de dagvaarding op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-.
 • betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan het SFPB van € 33.000,- plus wettelijke rente.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

24 november 2023

SFPB vs. We Care Security B.V.

De kantonrechter veroordeeld We Care Security B.V. tot naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB. De gevorderde schadevergoeding van € 18.000 wordt daarnaast onverkort toegewezen. Omdat de bestuurders geen enkele medewerking hebben verleend aan de controles van het SFPB, oordeelt de kantonrechter dat ook de (indirect) bestuurders van We Care Security B.V. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de schadevergoeding.

De kantonrechter veroordeelt We Care Security B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB indien en voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard.
 • het overleggen van de stukken zoals vermeld in de dagvaarding.
 • betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan het SFPB van € 18.000 plus wettelijke rente.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB

Inzage vonnis

25 oktober 2023

SFPB  vs. Dutch Safety & Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt Dutch Safety & Security B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB indien en voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard.
 • het overleggen van de stukken zoals vermeld in de dagvaarding op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 264.184,30 aan het SFPB.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

10 oktober 2023

SFPB vs. Alvaro Security Group B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Alvaro Security Group B.V. tot:

 • nakoming van de eerder gesloten vaststellingsovereenkomst tussen partijen, meer precies tot het verrichten van de aan de werknemers verschuldigde nabetalingen in de periode oktober 2022 tot en met augustus 2023.
 • het verstrekken van de bankafschriften waarop de nabetalingen zijn vermeld zoals hiervoor bedoeld op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,-.
 • het verstrekken van de bankafschriften vanaf september 2023 en in het vervolg op uiterlijk de 15e van de maand waarop de nabetalingen aan de werknemers in die maand zijn vermeld – overeenkomstig artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst - op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 78.000 aan SFPB.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

15 juni 2023

 SFPB vs. Top Level Guards B.V.

De kantonrechter heeft de bestuurder van Top Level Guards ook veroordeeld. Het niet meewerken aan het verplicht gesteld onderzoek met als gevolg dat SFPB haar taken niet kan uitvoeren, is in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer hoort en is daarmee onrechtmatig. De bestuurder treft hiervoor een ernstig verwijt.

Ondanks dat Top Level Guards haar bedrijfsactiviteiten inmiddels had gestaakt en zich had uitgeschreven uit het handelsregister vanwege gebrek aan baten, is ze toch veroordeeld. De kantonrechter was het met SFPB eens dat er op het moment van de uitschrijving wel degelijk baten aanwezig waren, namelijk de gespiegelde vordering van Top Level Guards op haar bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur, gelijk aan de hoogte van de forfaitaire schadevergoeding. Top Level Guards blijft daarom voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van de baten noodzakelijk is en is zodoende verplicht om medewerking te verlenen aan het onderzoek van SFPB.


 De kantonrechter Top Level Guards B.V. en haar bestuurder tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB en meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 34.500,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

 Inzage vonnis


4 mei 2023

 SFPB vs. Toppie Dienstverlening B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Toppie Dienstverlening B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde correctiestukken naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 15.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 37.373,35  aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde correctiestukken.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


9 maart 2023

 SFPB vs. Elite International B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Elite International B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 46.482,25  aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


24 februari 2023

 SFPB vs. XXX (h.o.d.n. ONETEAM Security)

 De kantonrechter veroordeelt XXX (h.o.d.n. ONETEAM Security) tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde correctiestukken naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 51.000,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde correctiestukken.
 • betaling van buitengerechtelijke kosten aan SFPB.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

Naar aanleiding van dit vonnis heeft SFPB met het beveiligingsbedrijf een schikking getroffen.


20 december 2022

SFPB vs. Mastermind Security B.V.

Het gerechtshof heeft over een aantal interessante geschilpunten uitspraak gedaan. De highlights:

Roosters bewaren

Het hof heeft vastgesteld dat controle op verschuldigdheid van verschuivingstoeslag pas mogelijk is wanneer SFPB kan beschikken over de wekelijks vast te stellen roosters. En in de cao is ook vastgelegd de plicht voor de werkgever om roosters gedurende 5 jaar na publicatie in de administratie te bewaren. Mastermind kan de gevraagde controledocumenten niet aan SFPB verstrekken, vanwege een door haar gekozen werkwijze. Dat komt voor rekening en risico van Mastermind. SFPB kan daarom aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding. 

Inroostering 12-uurs diensten

Het hof oordeelt verder dat inroostering van12 uursdiensten niet worden gerechtvaardigd onder de noemer ‘onvoorziene omstandigheden’. Er moetook verschuivingstoeslag betaald  worden over de uren van de dienst die boven de 10 uur uitkomen.

Loon tijdens vakantie

Het hof oordeelt daarnaast–onder verwijzing naar een uitspraak van het Hof van Justitie - dat een werknemer tijdens vakantie economische voorwaarden moet genieten die vergelijkbaar zijn met die welke zij genieten tijdens de uitoefening van het werk. Daarvan is volgens het hof alleen sprake als de vergoeding voor het verrichten van bijzondere uren wordt meegeteld voor het loon tijdens genoten vakantie. In dit geval oordeelt het hof dat bij de bepaling van het loon over het genoten verlof de gemiddelde genoten ORT gedurende een tijdperk van 13 perioden voorafgaand aan het verlof moet worden meegenomen.

Hoogte forfaitaire schadevergoeding

Gelet op de hoogte en de omvang van de forfaitaire schadevergoeding oordeelt het hof dat de schadevergoeding in overwegende mate het karakter van een boete heeft, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van enerzijds de loonsom en anderzijds de duur van het verzuim. De forfaitaire schadevergoeding heeft als doel om een werkgever te prikkelen tot nakoming van haar (inlichtingen)verplichtingen tegenover het SFPB. Matiging van de schadevergoeding door een rechter kan pas aan de orde zijn als toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Het hof matigt schadevergoeding tot (ongeveer) 15% van de loonsom over de onderzochte periode.   

Publicatie bedrijfsoordelen op de website

Het hof bevestigt tot slot dat het SFPB rechtelijke beslissingen mag publiceren op de website omdat het SFPB daar voldoende belang bij heeft.

Het hof veroordeelt Mastermind tot:

 • nakoming van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, waarbij Mastermind gehouden is om de verschuivingstoeslag te betalen, afroepkrachten de vergoeding voor het verrichtten van werkzaamheden tijdens bijzonder uren te betalen en bij de bepaling van de loonwaarde van een verlofdag tevens de gemiddelde uitbetaalde ORT te betrekken over de 13 perioden voorafgaand aan het verlof;
 • betaling van een schadevergoeding van € 26.250,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor de cao controle;
 • betaling van buitengerechtelijke kosten aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


20 december 2022

 SFPB vs. Defenos B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Defendos tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 37.373,35 aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

14 december 2022

 SFPB vs. I 4 Care Security B.V.

 De kantonrechter heeft geoordeeld dat:

 SFPB voldoende reden had om aan te nemen dat I 4 Care niet alleen evenementen- en horecabeveiliging (EHB) doet, maar ook regulier beveiligingswerk. Dat komt door uitlatingen van I 4 Care tegen het SFPB en op hun eigen website. Ook heeft I 4 Care vacatures die erop wijzen dat ze niet alleen EHB werk doen.

 • Een lid van de VBe NL zich alleen op het dispensatiebesluit kan beroepen als zij lid was op het moment van algemeen verbindend verklaring/dispensatieverlening door het ministerie van SZW. Bedrijven die daarna lid worden, zijn niet gedispenseerd.
 • De stelling dat SFPB geen schade zou hebben geleden, staat niet aan de toewijzing van de forfaitaire schadevergoeding in de weg.
 • de (indirecte) bestuurders van I 4 Care kunnen een ernstig verwijt worden gemaakt met betrekking tot het niet aanleveren van de controledocumenten. Zij worden dan ook (hoofdelijk) veroordeeld tot medewerking aan de controle en betaling van de forfaitaire schadevergoeding.

 De kantonrechter veroordeelt I 4 Care tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 57.000,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

Tegen dit vonnis is door I 4 Care hoger beroep ingesteld.30 september 2022

SFPB vs. Royale Security Group B.V.

De kantonrechter veroordeelt Royale Security Group B.V. (samen met de andere gedaagden) tot:

 • betaling van een schadevergoeding van €8.800,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren  van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de buitengerechterlijke incassokosten ad €1.273,53 aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten ad €2.269,73 aan SFPB.

Inzage vonnis

21 februari 2022

SFPB vs. Mastermind Security B.V. 

De rechtbank Den Haag heeft in kort geding geoordeeld: 

 • dat SFPB bevoegd is bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ op haar website te vermelden;
 • verplichte correctie van geconstateerde cao-overtredingen over het verleden hebben geen invloed op het al afgegeven bedrijfsoordeel. Zo staat dat in artikel 5 lid 8 van het controlereglement;
 • bedrijven kunnen publicatie van het bedrijfsoordeel voorkomen door overtredingen uit het verleden te herstellen en door bij een hercontrole aan te tonen dat zij de cao over een nieuwe controleperiode wel correct naleven;
 • bij vermelding van bedrijven op de publicatielijst is geen sprake van willekeur door SFPB. SFPB heeft een beleid en past dat op alle bedrijven op gelijke wijze toe;
 • dat de vordering tot schrapping van de publicatielijst wordt afgewezen. Daarnaast wordt Mastermind Security B.V. veroordeeld tot betaling van de proceskosten van SFPB. 

Inzage vonnis


16 november 2021

SFPB vs XXX v.o.f.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat:

 • XXX v.o.f. en PVD Personeel B.V. voor wat betreft de uitvoering van de cao PB en de cao SFPB, gelet op hun doel en strekking, dienen te worden vereenzelvigd.  Een ander oordeel zou er volgens de kantonrechter toe kunnen leiden dat XXX v.o.f. enkel door het oprichten van de personeels-B.V. zich aan de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao PB zou kunnen onttrekken en dat is niet de bedoeling.
 • XXX v.o.f. als vergunninghouder van een beveiligingsorganisatie als werkgever in de zin van de cao is aan te merken. Zij moet zich er op grond van art. 9 van de cao PB (inmiddels art. 15) van verzekeren dat aan de ingehuurde arbeidskrachten het juiste loon en overige vergoedingen worden betaald. Dat XXX v.o.f. geen eigen personeel in dienst heeft, doet daaraan niets af. 
 • SFPB heeft dus ook de bevoegdheid om te controleren of XXX v.o.f. de bepalingen van de cao waaronder art. 9 (inmiddels art. 15) goed naleeft en XXX v.o.f. is verplicht aan de controle door SFPB mee te werken. 

De kantonrechter veroordeelt XXX v.o.f. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren;
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 45.000,-;
 • betaling van een schadevergoeding van € 34.500,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de kosten voor de controle van € 1.250,- aan SFPB;
 • betaling van de buitengerechtelijke incassokosten aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

Naar aanleiding van dit vonnis heeft SFPB met het beveiligingsbedrijf een schikking getroffen.

10 maart 2021

SFPB vs J.G.N. Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt J.G.N. Security B.V.:

 • om aan SFPB tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.525,21, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 1.250,00 gerekend vanaf 17 november 2020 tot aan de dag der algehele voldoening;
 • tot betaling van de proceskosten aan de zijde van SFPB, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 960,99, waarin begrepen € 374,00 aan salaris gemachtigde;
 • als zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door SFPB volledig aan dit vonnis voldoet, om de na dit vonnis ontstane kosten te betalen, begroot op € 93,50.

Inzage vonnis


9 oktober 2020

SFPB vs GWS-Surveillancedienst

De kantonrechter veroordeelt GWS Surveillancedienst B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, in het bijzonder door het uitvoeren van door het controleorgaan opgelegde correcties en het overleggen van alle opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren;
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-;
 • betaling van een schadevergoeding van € 7.500,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de buitengerechtelijke incassokosten aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


21 maart 2018

SFPB vs MZ Beveiliging

De kantonrechter veroordeelt MZ Beveiliging tot:

 • betaling van een schadevergoeding van € 1.500,00 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
 • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
 • betaling aan SFPB van de proceskosten.

Inzage vonnis


17 mei 2017

SFPB vs Mastermind Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt Mastermind Security B.V. tot:

 • betaling van een schadevergoeding van € 3.691,03 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
 • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
 • betaling aan SFPB van de proceskosten.

Inzage vonnis


© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid