Vonnissen

 4 mei 2023

 SFPB vs. Toppie Dienstverlening B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Toppie Dienstverlening B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde correctiestukken naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 15.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 37.373,35  aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde correctiestukken.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


9 maart 2023

 SFPB vs. Elite International B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Elite International B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 46.482,25  aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


24 februari 2023

 SFPB vs. XXX (h.o.d.n. ONETEAM Security)

 De kantonrechter veroordeelt XXX (h.o.d.n. ONETEAM Security) tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde correctiestukken naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 51.000,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde correctiestukken.
 • betaling van buitengerechtelijke kosten aan SFPB.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

Naar aanleiding van dit vonnis heeft SFPB met het beveiligingsbedrijf een schikking getroffen.


20 december 2022

 SFPB vs. Defenos B.V.

 De kantonrechter veroordeelt Defendos tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 37.373,35 aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

14 december 2022

 SFPB vs. I 4 Care Security B.V.

 De kantonrechter heeft geoordeeld dat:

 SFPB voldoende reden had om aan te nemen dat I 4 Care niet alleen evenementen- en horecabeveiliging (EHB) doet, maar ook regulier beveiligingswerk. Dat komt door uitlatingen van I 4 Care tegen het SFPB en op hun eigen website. Ook heeft I 4 Care vacatures die erop wijzen dat ze niet alleen EHB werk doen.

 • Een lid van de VBe NL zich alleen op het dispensatiebesluit kan beroepen als zij lid was op het moment van algemeen verbindend verklaring/dispensatieverlening door het ministerie van SZW. Bedrijven die daarna lid worden, zijn niet gedispenseerd.
 • De stelling dat SFPB geen schade zou hebben geleden, staat niet aan de toewijzing van de forfaitaire schadevergoeding in de weg.
 • de (indirecte) bestuurders van I 4 Care kunnen een ernstig verwijt worden gemaakt met betrekking tot het niet aanleveren van de controledocumenten. Zij worden dan ook (hoofdelijk) veroordeeld tot medewerking aan de controle en betaling van de forfaitaire schadevergoeding.

 De kantonrechter veroordeelt I 4 Care tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren.
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000,-.
 • betaling van een schadevergoeding van € 57.000,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle.
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

Tegen dit vonnis is door I 4 Care hoger beroep ingesteld.30 september 2022

SFPB vs. Royale Security Group B.V.

De kantonrechter veroordeelt Royale Security Group B.V. (samen met de andere gedaagden) tot:

 • betaling van een schadevergoeding van €8.800,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren  van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de buitengerechterlijke incassokosten ad €1.273,53 aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten ad €2.269,73 aan SFPB.

Inzage vonnis

21 februari 2022

SFPB vs. Mastermind Security B.V. 

De rechtbank Den Haag heeft in kort geding geoordeeld: 

 • dat SFPB bevoegd is bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ op haar website te vermelden;
 • verplichte correctie van geconstateerde cao-overtredingen over het verleden hebben geen invloed op het al afgegeven bedrijfsoordeel. Zo staat dat in artikel 5 lid 8 van het controlereglement;
 • bedrijven kunnen publicatie van het bedrijfsoordeel voorkomen door overtredingen uit het verleden te herstellen en door bij een hercontrole aan te tonen dat zij de cao over een nieuwe controleperiode wel correct naleven;
 • bij vermelding van bedrijven op de publicatielijst is geen sprake van willekeur door SFPB. SFPB heeft een beleid en past dat op alle bedrijven op gelijke wijze toe;
 • dat de vordering tot schrapping van de publicatielijst wordt afgewezen. Daarnaast wordt Mastermind Security B.V. veroordeeld tot betaling van de proceskosten van SFPB. 

Inzage vonnis


16 november 2021

SFPB vs XXX v.o.f.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat:

 • XXX v.o.f. en PVD Personeel B.V. voor wat betreft de uitvoering van de cao PB en de cao SFPB, gelet op hun doel en strekking, dienen te worden vereenzelvigd.  Een ander oordeel zou er volgens de kantonrechter toe kunnen leiden dat XXX v.o.f. enkel door het oprichten van de personeels-B.V. zich aan de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao PB zou kunnen onttrekken en dat is niet de bedoeling.
 • XXX v.o.f. als vergunninghouder van een beveiligingsorganisatie als werkgever in de zin van de cao is aan te merken. Zij moet zich er op grond van art. 9 van de cao PB (inmiddels art. 15) van verzekeren dat aan de ingehuurde arbeidskrachten het juiste loon en overige vergoedingen worden betaald. Dat XXX v.o.f. geen eigen personeel in dienst heeft, doet daaraan niets af. 
 • SFPB heeft dus ook de bevoegdheid om te controleren of XXX v.o.f. de bepalingen van de cao waaronder art. 9 (inmiddels art. 15) goed naleeft en XXX v.o.f. is verplicht aan de controle door SFPB mee te werken. 

De kantonrechter veroordeelt XXX v.o.f. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, meer precies tot het overleggen van de opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren;
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 45.000,-;
 • betaling van een schadevergoeding van € 34.500,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de kosten voor de controle van € 1.250,- aan SFPB;
 • betaling van de buitengerechtelijke incassokosten aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis

Naar aanleiding van dit vonnis heeft SFPB met het beveiligingsbedrijf een schikking getroffen.

10 maart 2021

SFPB vs J.G.N. Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt J.G.N. Security B.V.:

 • om aan SFPB tegen bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.525,21, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 1.250,00 gerekend vanaf 17 november 2020 tot aan de dag der algehele voldoening;
 • tot betaling van de proceskosten aan de zijde van SFPB, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 960,99, waarin begrepen € 374,00 aan salaris gemachtigde;
 • als zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door SFPB volledig aan dit vonnis voldoet, om de na dit vonnis ontstane kosten te betalen, begroot op € 93,50.

Inzage vonnis


9 oktober 2020

SFPB vs GWS-Surveillancedienst

De kantonrechter veroordeelt GWS Surveillancedienst B.V. tot:

 • naleving van de cao Particuliere Beveiliging en de cao SFPB, in het bijzonder door het uitvoeren van door het controleorgaan opgelegde correcties en het overleggen van alle opgevraagde stukken die nodig zijn om de schriftelijke cao controle uit te kunnen voeren;
 • dit op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag en gemaximeerd tot een bedrag van € 20.000,-;
 • betaling van een schadevergoeding van € 7.500,- aan SFPB vanwege het niet aanleveren van de gevraagde stukken voor cao controle;
 • betaling van de buitengerechtelijke incassokosten aan SFPB;
 • betaling van de proceskosten aan SFPB.

Inzage vonnis


21 maart 2018

SFPB vs MZ Beveiliging

De kantonrechter veroordeelt MZ Beveiliging tot:

 • betaling van een schadevergoeding van € 1.500,00 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
 • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
 • betaling aan SFPB van de proceskosten.

Inzage vonnis


17 mei 2017

SFPB vs Mastermind Security B.V.

De kantonrechter veroordeelt Mastermind Security B.V. tot:

 • betaling van een schadevergoeding van € 3.691,03 aan SFPB voor het niet naleven van de cao;
 • betaling aan SFPB van de buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente;
 • betaling aan SFPB van de proceskosten.

Inzage vonnis


© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid