Ken de cao
Welke afspraken hebben werkgevers en werknemers gemaakt?

Nieuwe roosters

 

Kenmerken nieuw rooster 

Sinds loonperiode 10 2013 geldt de nieuwe roostersystematiek. De belangrijkste kenmerken hiervan worden hierna beschreven.

Iedere donderdag deelt de werkgever aan de werknemer het rooster mede voor een periode van 28 dagen. In het rooster zijn per loonperiode maximaal 20 tijdvakken en/of diensten opgenomen. De nieuwe manier van roosteren zorgt voor meer voorspelbaarheid en zekerheid in het rooster. De tijdvakken geven aan binnen welke periode de beveiliger moet werken. Afwijken van het tijdvak of de gepubliceerde dienst moet een uitzondering zijn en wordt ontmoedigd door de verschuivingstoeslag die de werkgever moet betalen als buiten het tijdvak of de gepubliceerde dienst wordt geroosterd.

Naast de nieuwe roostersystematiek, kent de cao ook nog andere grote wijzigingen:

  • adv-dagen zijn vervallen;
  • uurlonen worden met 5,25% verhoogd;
  • fulltimenorm is verlaagd van 160 naar 152 uur per loonperiode;
  • minurensysteem ingevoerd.

 
Uitgebreide informatie over de cao leest u in de cao-krant.


Onderzoek naar nieuwe roosters

Al vanaf periode 10 van vorig jaar zijn de nieuwe cao regels met betrekking tot de roostering van kracht. Zo wordt er nu geroosterd met tijdvakken en kunnen er verschuivingstoeslagen van toepassing zijn. Ook is de arbeidsduur verkort tot gemiddeld 38 uur per week en zijn de adv-dagen vervallen. Werkgevers en vakorganisaties hebben afgesproken alle wijzigingen grondig te evalueren.

Derhalve is van loonperiode 2 2013 tot en met loonperiode 10 2014 een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gehouden. Het kwantatieve onderzoek is in 2 delen gehouden onder beveiligers: deel 1 in 2013 en deel 2 in 2014. De resultaten van het tweede deel zijn inmiddels bekend en kunt u hier lezen.

Het kwalitatieve onderzoek is afgerond in december 2014. De resultaten van het onderzoek, waaraan gedurende 18 maanden 27 beveiligingsbedrijven hebben meegewerkt, leest u hieronder.


De evaluatie van de nieuwe CAO

Vanaf periode 10 in 2013 is de CAO ingrijpend veranderd. Zo is er een systeem van tijdvakken en verschuivingstoeslagen ingevoerd; de ADV-dag is vervallen (en het uurloon is tegelijkertijd verhoogd); de vaste roosters zijn verdwenen; de overwerkbepalingen zijn aangepast en de minurensystematiek is ingevoerd. Vakorganisaties en werkgevers hebben destijds (eind 2012) afgesproken dat Syntro de gevolgen van al deze veranderingen evalueert. Begin december 2014 heeft Syntro de evaluatie afgerond.

Uitgangspunten evaluatie

Werkgevers en vakorganisaties willen met de veranderingen bereiken dat de roosters meer voorspelbaar worden. Daarnaast moet er meer flexibiliteit bij het roosteren worden verkregen. Tegelijkertijd moet de werknemer er financieel niet op voor- of achteruitgaan.

Voorspelbaarheid

Uit de evaluatie blijkt dat de voorspelbaarheid van de werktijden na de donderdagse weekindeling voor alle medewerkers is toegenomen. De medewerkers die vroeger een vast rooster hadden, hebben minder zekerheid op lange termijn; het rooster is immers niet meer zo’n lange tijd vooruit bekend. Opvallende uitkomst is dat de diensten en tijdvakken van de helft van de medewerkers (bijna) nooit worden verschoven en dat er bij ruim 25% van de medewerkers 1-10 uur per periode wordt verschoven.

Flexibiliteit

Door alle aanpassingen is de flexibiliteit bij het roosteren vergroot. Tevens zijn de planners zijn op een andere manier gaan roosteren. Ze proberen het aantal verschuivingen te beperken en de uren zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Inkomenseffecten

De medewerkers zijn er door de veranderingen iets op achteruit gegaan. Als we corrigeren voor veranderingen die niets met de CAO-wijziging te maken hebben (zoals dat er in het algemeen minder in avond, nacht en weekend wordt gewerkt) is de achteruitgang gemiddeld -0,34%. Deze achteruitgang is een gemiddelde voor de hele groep. De individuele verschillen kunnen groot zijn, het hangt er uiteraard maar net vanaf hoe een medewerker in de praktijk wordt ingeroosterd.

Hoe verder

De uitkomsten van de evaluatie zijn een agendapunt in het eerstvolgende gesprek tussen cao-partijen.