Opleiding Beveiliger 2

Hier kun je alle informatie vinden over het praktijkcomponent van de opleiding Beveiliger niveau 2

Nieuwe training praktijkopleider in de beveiliging

Praktijkgerichte training voor gediplomeerde beveiligers

eX:plain verzorgt de training voor praktijkopleiders die aspirant beveiligers gaan opleiden tijdens hun stage of beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens deze training reiken trainers aanstaande praktijkopleiders de eerste handvatten aan om te starten in hun nieuwe functie. De training bestaat uit een digitale voorbereiding en een klassikale training van 1 dag. De digitale voorbereiding neemt ongeveer een halfuur in beslag. Met deze voorbereiding wordt de kennis van de deelnemers opgefrist en start iedereen met hetzelfde kennisniveau aan de training. Onderwerpen die worden behandeld:

 • Het profiel van de praktijkopleider: hoe ziet het profiel eruit? Welke competenties horen erbij? Welke taken voert een praktijkopleider uit?
 • Wet- en regelgeving: welke (wettelijke) rol hebben o.a. eX:plain, de SVPB, SBB en SFPB?
 • De opleiding & examens Beveiliger 2. Welke opleidingsroutes zijn er? Hoeveel stage-uren moet een aspirant doorlopen? Alles om een stage te kunnen plannen als praktijkopleider.

Tijdens de klassikale training komen de vaardigheden aan bod die de aanstaande praktijkopleider nodig heeft in zijn nieuwe functie. De klassikale training is praktisch opgebouwd met ruimte voor eigen inbreng. Onderwerpen die worden behandeld:

 • Wanneer en hoe wordt een kennismakings-, begeleidings- en beoordelingsgesprek gevoerd?
 • Instructies en feedback geven. Hoe bepaal je het niveau van de aspirant en geef je als praktijkopleider op een passende wijze instructies? Hoe kun je effectief feedback geven?
 • Het (digitaal) praktijkwerkboek Beveiliger. Hoe wordt dit praktijkwerkboek ingezet tijdens de stage van de aspirant? De opdrachten en beoordelingsmomenten helpen de aspirant succesvol zijn diploma te halen.

Na de training krijgen praktijkopleiders een digitale hand-out waarin alle onderwerpen uit de training staan met handige tips en adressen.

Een certificaat als bewijs van deelname aan de training wordt digitaal verstrekt nadat de deelnemer heeft deelgenomen aan de trainingsdag en de digitale voorbereiding is afgerond.

Opleiden en examineren nieuw kwalificatiedossier

Het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging is herzien en is op 1 augustus 2021 ingevoerd in het onderwijs. In de afgelopen maanden hebben de MBO Raad, SVPB en het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging samengewerkt aan de implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. Gezamenlijk streven we naar het doel om de kwaliteit van aankomende beveiligers niveau 2 en niveau 3 te borgen door deze beveiligers branchegericht op te leiden. 

In het nieuwe dossier is de opleiding Beveiliger 2 herzien. De keuzedelen Weerbaarheid voor beveiliger en handhavers en Proactief beveiligen zijn in de nieuwe opleiding geïntegreerd. De focus komt meer te liggen op het functioneel toepassen van wettelijke kaders in plaats van de theoretische kennis van de wetgeving. 

Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier is de bekostigde opleiding Coördinator beveiliging vervangen door de opleiding Beveiliger 3. Studenten die nog in het opleidingstraject voor Coördinator beveiliging zitten, kunnen dit afmaken. In de nieuwe opleiding worden aspirant beveiligers opgeleid tot beveiligers die een bijdrage kunnen leveren aan de borging van de kwaliteit van de (beveiligings)werkzaamheden en in voorkomende situaties de leiding kunnen nemen (situationeel leidinggeven). Het verschil met de opleiding Coördinator beveiliger is dat een Beveiliger 3 primair beveiliger is en geen leidinggeeft. Als een Beveiliger 3 het keuzedeel leidinggeven volgt en het branche-examen dat hiervoor wordt gemaakt haalt bij de SVPB, dan kan de Beveiliger 3 na enige jaren werkervaring worden ingezet vergelijkbaar met de Coördinator beveiliging. De branche-examens van zowel Beveiliger 2, Beveiliger 3 als het keuzedeel Leidinggeven worden op verzoek van de branche verzorgd door SVPB. In samenwerking met het onderwijs en de branche worden de branche-examens ontwikkeld en onderhouden, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de beroepspraktijk en actuele vormen van examinering. 

Eisen om beveiligers op te leiden

Om met aspirant-beveiligers te mogen werken, moet een leerbedrijf dat erkend is voor de kwalificatie Beveiliger voldoen aan bepaalde wettelijke eisen: medewerkers mogen bijvoorbeeld maximaal een jaar ongediplomeerd – maar in opleiding voor het mbo-diploma – beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Beveiligingsbedrijven hebben de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd.

De informatie van Dienst Justis over de vereisten voor de opleidingseisen van beveiligingswerk kun je vinden op de deze website.

Kwaliteitbevorderende dienstverlening

De kwaliteitbevorderende dienstverlening bestaat uit een samenwerking tussen het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en de adviseurs van eX:plain. In deze dienstverlening wordt toezicht gehouden op het praktijkcomponent van de opleiding Beveiliger 2. Er is onderscheid tussen dienstverlening aan bedrijven die zelf opleiden en activiteiten voor de hele branche. Voor het eerstgenoemde betaalt een leerbedrijf per aspirant-beveiliger een jaarlijks, in samenspraak met het opleidingsfonds, vast te stellen bedrag aan de stichting eX:plain. Hiervoor kan het bedrijf rekenen op o.a. de volgende zaken:

 • Ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding.
 • Coaching van de praktijkopleider.
 • Aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen.

Daarnaast voert eX:plain diensten uit voor de bedrijfstak als geheel. Hierbij gaat het onder meer om: 

 • Controle op specifieke regels in relatie tot opleiden in de cao.
 • Toezicht op naleving van wettelijke regels.
 • Informatie over V-learning.

Met dit alles zetten het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en eX:plain een stap in de kwaliteitsbevordering binnen de beveiligingssector. Niet alleen de branche, maar ook de overheid en de opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan professionaliteit van bedrijven en hun medewerkers. De overeenkomst helpt bedrijven om aan deze eisen te voldoen.

Beroepspraktijkvorming

In het mbo neemt het praktijkleren een belangrijke plaats in. Een belangrijk onderdeel van praktijkleren is de beroepspraktijkvorming (bpv). Het vak leer je immers het beste in de praktijk. In de beveiliging spreken we liever niet over stagiairs, maar over aspirant-beveiligers.

Praktijkwerkboek

Alle aspirant-beveiligers die de beroepspraktijkvorming (bpv) volgen werken met dezelfde praktijkwerkboeken.

Welke eisen worden er gesteld aan aspirant-beveiligers?

Voordat je aan de beroepspraktijkvorming mag beginnen, zal het beveiligingsbedrijf (het 'leerbedrijf') een antecedentenonderzoek voor je aanvragen bij de politie. Je mag niet in aanraking zijn geweest met Justitie als je als (aspirant-)beveiliger wilt gaan werken.

Beveiligingsbedrijven nemen doorgaans geen mensen in dienst die jonger zijn dan 18. Als 17-jarige mag je in principe wel beginnen met de opleiding Beveiliger, maar je bent gebonden aan regels uit de arbeidstijdenwet voor jeugdigen.

Mag ik bij elk beveiligingsbedrijf de beroepspraktijkvorming vervullen?

Nee, het bedrijf moet door het ministerie van Justitie zijn toegelaten als particuliere beveiligingsorganisatie en bovendien door SBB zijn erkend als leerbedrijf voor de beveiliging. Alle erkende leerbedrijven binnen de beveiligingsbranche staan op Stagemarkt.nl.

Beroepspraktijkvorming in de particuliere beveiliging volgen zonder arbeidsovereenkomst

De voorkeur van de sector is het opleiden van aspirant-beveiligers met een arbeidsovereenkomst (bbl). Dat is echter niet in alle gevallen mogelijk. Daarom heeft de branche het mogelijk gemaakt om de verplichte beroepspraktijkvorming in de praktijk te volgen zonder arbeidsovereenkomst. Meer informatie hierover vind je in de cao particuliere beveiliging of op de website van platformbeveiliging.

Spijtoptantenregeling verruimd

Per 16 juni 2022 is er nieuw beleid omtrent art. 5 lid 4 van de Rpbr, de spijtoptantenregeling.

De regeling trad op 12 maart 2015 in werking. Deze regeling betreft de bevoegdheid die de korpschef heeft ten aanzien van het onderbreken of verlengen van de praktijkopleiding voor beveiligingspersoneel, die normaliter maximaal twaalf maanden duurt. De huidige omstandigheden van de branche (mede veroorzaakt door de COVID-19 pandemie) nopen ertoe dat de termijn (ad 2) van vier jaar is teruggebracht naar één jaar.

De portefeuillehouder Korpscheftaken heeft het volgende bepaald:
Toepassing artikel 5, vierde lid, van de Regeling particulier beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Om in aanmerking te komen voor uitzondering van de hoofdregel dat de periode van twaalf maanden niet wordt onderbroken of verlengd, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar:

 1. De situatie waarin sprake is van omstandigheden buiten de schuld van de aspirant;
 2. De situatie waarin de aspirant op grond van een persoonlijke keuze vrijwillig afziet van de praktijkopleiding.

Ad 1
De aspirant moet aantonen dat er sprake is van omstandigheden buiten zijn schuld. Niet-limitatief kan hierbij worden gedacht aan de volgende omstandigheden:

 • Ziekte en familieomstandigheden;
 • Een faillissement van het leerberdrijf;
 • Het niet nakomen van de praktijkovereenkomst door het leerbedrijf.

In deze situatie kan de praktijkopleiding met maximaal twaalf maanden worden verlengd. Let op: het betreft hier een maximale termijn. Het leerbedrijf zal altijd moeten aangeven hoe lang de verlenging noodzakelijk is voor de stagiaire om de praktijkopleiding met goed gevolg af te kunnen sluiten. Vereiste is dat de stagiaire in het bezit is van het certificaat Beveiliger B.

Ad 2
De stagiaire heeft op vrijwillige gronden afgezien van de praktijkopleiding en heeft aldus zijn opleiding niet afgerond. Bij nader inzicht wil de betrokkene toch beveiliger worden en doet hierbij een beroep op de spijtoptantenregeling. Onder de voorwaarden hieronder genoemd, kan de betrokkene alsnog zijn/haar praktijkopleiding afronden en aldus het diploma Beveiliger B halen. De voorwaarden zijn:

 1. De aspirant is in het bezit van het certificaat Beveiliger B;
 2. De dag dat de laatst verleende toestemming en het laatst verstrekte groene beveiligingslegitimatiebewijs haar geldigheid verloor, is minimaal één jaar geleden. Van deze termijn wordt onder geen beding afgeweken;
 3. Er is een rechtsgeldige praktijkovereenkomst geregistreerd door de Stichting vakexamens voor de particuliere beveiligingsorganisaties (SVPB).

NB: Op dit moment wordt door particuliere beveiligingsorganisaties en door andere belanghebbenden verzocht om verlenging van de praktijkopleiding (toestemming en groene pas) als gevolg van personeelstekorten in de beveiliging. Vooralsnog is personeelstekort geen reden om de toestemming en pas voor aspirant-beveiligers te verlengen, ook niet als door de hoge werkdruk de praktijkbegeleiding onder druk is komen te staan.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid