Beroepspraktijkvorming
Theorie op school, het vak leer je in de praktijk

Subsidie Praktijkleren

Met de subsidie praktijkleren wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen bieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie. In 2019 wordt deze regeling voortgezet en kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie praktijkleren is lager bij verzuim

Als u subsidie wilt aanvragen in het kader van de subsidieregeling praktijkleren, krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de weken waarin u de leerling daadwerkelijk begeleidt. Zijn er één of meerdere weken waarin er geen begeleiding plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat de leerling ziek is, dan mag u die (verzuim)periode niet meetellen. U krijgt dan ook een lager subsidiebedrag.

Voor het verlenen van subsidie kijkt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) naar ‘het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt’. Elke week waarin u geen begeleiding geeft, gaat af van het totaal aantal weken begeleiding, waardoor u ook een lager subsidiebedrag krijgt. Overigens is voor de subsidieaanvraag het aantal weken en niet het aantal dagen begeleiding van belang. Als u in een week slechts één dag praktijkbegeleiding heeft gegeven, telt deze week dus wel als volledige week voor de subsidieregeling praktijkleren.

Lager subsidiebedrag bij minder weken begeleiding

Als u een geheel studiejaar (40 weken in het mbo en vmbo en 42 weken in het hbo) begeleiding biedt, is er sprake van een volledig gerealiseerde praktijkleerplaats. Elke week minder begeleiding, om welke reden dan ook (denk aan ziekteverzuim, afbreken van de studie of vorstverlet), betekent een lager subsidiebedrag.

Bewaarplicht van vijf jaar voor subsidieregeling praktijkleren

De RVO mag achteraf controleren of u de subsidie terecht heeft ontvangen. U heeft dan ook een bewaarplicht van vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verleend. U moet een administratie bijhouden waaruit blijkt:

 • wie de begeleiding van de leerling heeft verzorgd;
 • welke begeleidingsactiviteiten hebben plaatsgevonden; 
 • wanneer de begeleiding heeft plaatsgevonden waardoor de leerling zijn kwalificaties heeft behaald.

Subsidieregeling Praktijkleren vervangt WVA vanaf 1 januari 2014

De minister van OCW doet het voorkomen dat de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren vanaf 2014 in de plaats komt van de WVA Onderwijs. Echter naaste een forse financiële bezuiniging is er zeker sprake van een volstrekt andere systematiek, verantwoording en (deels) andere doelgroep voor u als aanvragers. De verschillen met WVA: (vanaf 1 januari 2014):

 • Het betreft een formele subsidiemaatregel: aanvraag/verantwoording, geen terugwerkende kracht, mogelijkheid subsidie af te wijzen, mogelijkheden tot bezwaar en beroep, beperkt budget;
 • Slechts een deel van de doelgroep is overgenomen (wel BBL en niet BOL) en zover dezelfde zijn hierop verbijzonderingen geformuleerd en gelden nadere eisen (volledige opleidingsperiode, 200-urennorm BBL);
 • Aanvraag en verantwoording is op het niveau van medewerker/leerling;
 • Er is een toename in administratieve verplichtingen;
 • De regeling loopt niet mee in de primaire (salaris en financiële) administraties van aanvrager; (het toegekende bedrag wordt achteraf uitgekeerd)
 • Halvering van het huidige landelijke budget (dus het budget wordt gedeeld door het aantal aanvragen en dan uitgekeerd);
 • Rechtmatigheidtoetsing ligt bij de aanvrager;
 • Het risico dat een aanvrager met 2.700,- euro rekent maar uiteindelijk minder krijgt omdat het totaalbedrag subsidie niet toereikend is;
 • Uitvoering door het agentschap van het ministerie van OCW, (niet meer door de Belastingsdienst);
 • Geen subsidie per loontijdvak maar hoogstwaarschijnlijk per schooljaar;
 • Genoemde verschillen worden waarschijnlijk niet afgedekt door middel van een overgangsregeling.

Meer informatie treft u aan op de website van het Agentschap NL.