Privacybeleid

De Beveiligingsbranche hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Beveiligingsbranche houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging of voor een ander doel dan uit hoofde van de hierna genoemde cao’s;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens zijn gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de Beveiligingsbranche zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Postbus 556
2501 CN Den Haag
info@beveiligingsbranche.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door de Beveiligingsbranche verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en om uitvoering te geven aan de bepalingen van de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Afhankelijk van de soort doelstelling en/of cao-bepaling kunnen wij persoonsgegevens van je vragen.

Verwerking persoonsgegevens bij bezoek aan de website

De Beveiligingsbranche maakt op de websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of telefoon. De Beveiligingsbranche kan cookies van onszelf of derden plaatsen op onze websites. Dit doen wij om onze website optimaal te laten functioneren, onze dienstverlening te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Op onze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technieken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder vindt je een overzicht van cookies die geplaatst worden door onze website.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren je eerder hebt ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website, zoals formulieren.

Analysecookies

Met behulp van analysecookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meest bezochte pagina’s etc. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren. Zo worden via Google Analytics gegevens over het surfgedrag verzameld en kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website.

Verwijderen van cookies

Wil je de geplaatste cookies verwijderen? Dit kan eenvoudig via je browser. Informatie over het verwijderen van cookies vind je hier:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doelstellingen en/of cao-bepaling. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de Beveiligingsbranche;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij in geval van verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging of voor een ander doel dan uit hoofde van de genoemde cao’s, je persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Beveiligingsbranche bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Beveiligingsbranche van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Nieuwsbrief

De Beveiligingsbranche verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan aangesloten werkgevers en hun werknemers (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) en/of aan relaties (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) over onderwerpen aangaande activiteiten van de Beveiligingsbranche waaronder begrepen de cao-aangelegenheden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan de Beveiligingsbranche, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, e-mail: info@beveiligingsbranche.nl.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij vragen je dan wel om je te legitimeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid