De Beveiligingsbranche hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Beveiligingsbranche houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging of voor een ander doel dan uit hoofde van de hierna genoemde cao’s;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als de Beveiligingsbranche zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Beveiligingsbranche
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
info@beveiligingsbranche.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de Beveiligingsbranche verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en om uitvoering te geven aan de bepalingen van de fondsen-cao Particuliere Beveiliging.

Afhankelijk van de soort doelstelling en/of cao-bepaling kunnen wij persoonsgegevens van u vragen.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS BIJ BEZOEK AAN DE WEBSITE

De Beveiligingsbranche maakt op de websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer, laptop of telefoon. De Beveiligingsbranche kan cookies van onszelf of derden plaatsen op onze websites. Dit doen wij om onze website optimaal te laten functioneren, onze dienstverlening te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Op onze websites kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technieken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder vindt u een overzicht van cookies die geplaatst worden door onze website.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren u eerder heeft ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website, zoals formulieren.

Analyse cookies

Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meeste bezochte pagina’s etc. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren. Zo wordt via Google Analytics gegevens over het surfgedrag verzameld en kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website.

Verwijderen van cookies

Wilt u de geplaatste cookies verwijderen? Dit kan eenvoudig via uw browser. Informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doelstellingen en/of cao-bepaling.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van de Beveiligingsbranche;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij in geval van verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging of voor een ander doel dan uit hoofde van de genoemde cao’s, uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

De Beveiligingsbranche bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Beveiligingsbranche van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

NIEUWSBRIEF

De Beveiligingsbranche verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan aangesloten werkgevers en hun werknemers (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) en/of aan relaties (die zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) over onderwerpen aangaande activiteiten van de Beveiligingsbranche waaronder begrepen de cao-aangelegenheden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan de Beveiligingsbranche, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, e-mail: info@beveiligingsbranche.nl.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u dan wel om u te legitimeren.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.