Controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Werkwijze controles

 

1. Aankondiging controle

Het bedrijf dat voor controle in aanmerking komt, wordt telefonisch of per e-mail benaderd om een datum in te plannen waarop de controle kan plaatsvinden. De aankondiging wordt hierna schriftelijk bevestigd. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf worden 1 of 2 controleurs, één of meerdere dagen ingepland. Op het moment dat u de controle bevestigt, is de afspraak definitief. Kunt u toch niet op de afgesproken datum? Dan kunt u tot uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken datum kosteloos een andere afspraak maken. Zegt u korter voor de afgesproken datum af, dan brengen wij administratiekosten in rekening. 

 

2. Controle ter plaatse

Een controleur komt op de afgesproken datum langs bij uw bedrijf of uw boekhouder. Na een kort introductiegesprek neemt de controleur een vragenlijst met u door. Deze vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van uw administratie en hoe u deze heeft ingericht. Hierna gaat de controleur alleen aan de slag. Tijdens een eindgesprek worden globaal de voorlopige bevindingen besproken. Mocht tijdens de controle niet alles gecontroleerd kunnen worden omdat onvoldoende stukken aanwezig waren dan wordt de controle niet afgerond en komt er een vervolgafspraak.

 

3. Wat wordt gecontroleerd

SFPB ziet toe op een goede arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Daarom controleert SFPB of cao-bepalingen wel worden nageleefd. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie tussen bedrijven voorkomen en krijgen werknemers het inkomen waarop zij recht hebben.

Werkgevers en werknemers zijn verplicht zich aan deze bepalingen te houden.

SFPB controleert bij beveiligingsbedrijven onder andere de naleving van de volgende cao-afspraken:

 • uitbetaling van het functieloon, inclusief de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;
 • het percentage van de loonsom voor ingehuurde medewerkers (artikel 9);
 • op de juiste wijze inzetten van stagiairs (artikel 15);
 • toepassing van de roostersystematiek (artikelen 21 tot en met 26);
 • eenmalige uitkering en/of eindejaarsuitkering (artikel 42a en 42b);
 • uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (artikel 44);
 • vergoeding feestdagen (artikel 45 en 67);
 • vergoeding van de meer- en overuren (artikel 46);
 • vergoeding van reiskosten (artikel 52);
 • toekenning van het geldende aantal vakantiedagen (artikel 64);
 • uitbetaling en berekening van de vakantietoeslag (artikel 68);
 • toepassing van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen (artikel 71 en 72);
 • inning en afdracht aan het sociaal fonds;
 • inning en afdracht aan het pensioenfonds;
 • het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van de vorige punten.

SFPB controleert bij een onderzoek uitsluitend op deze punten. Dit zijn kernbepalingen uit de cao die een waarde in geld hebben. Op andere cao-bepalingen houdt SFPB geen toezicht. De controle vindt plaats over 13 loonperiodes voorafgaand aan de controledatum.

 

4. Welke documenten zijn nodig bij de controle

In de bevestigingsbrief van de afspraak is opgesomd welke stukken of documenten nodig zijn om de controle uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk dat een controleur tijdens de controle een aantal andere documenten opvraagt.

 

5. Uitslag controle en bedrijfsoordeel

Binnen vier weken na de controle, ontvangt het bedrijf de rapportage met daarin de bevindingen. Indien er geen correcties hoeven plaats te vinden, krijgt het bedrijf een afsluitende brief. Gelijk met de rapportage ontvangt het bedrijf ook een bedrijfsoordeel.

Het bedrijfsoordeel wordt bepaald door de mate en ernst van overtredingen. Het bedrijfsoordeel kan zijn:

Voldoende of onvoldoende.

Van het bedrijfsoordeel ontvangt het bedrijf een certificaat. Alleen bij een voldoende en nadat eventuele overtredingen zijn hersteld, krijgt het bedrijf een certificaat. Bij een onvoldoende krijgt het bedrijf een brief met uitleg.

Indien er fouten zijn geconstateerd wordt dit per kernbepaling ingedeeld in de categorie niet-ernstig, ernstig of zeer ernstig. Bij drie of meer ernstige of één zeer ernstige overtreding ontvangt het bedrijf een bedrijfsoordeel onvoldoende.

 

6. Corrigeren

Indien fouten zijn geconstateerd dan zal het bedrijf verzocht worden dit te corrigeren en bewijsstukken hiervan op te sturen. Correcties gelden voor alle werknemers. Bij niet-ernstige overtredingen is herstel en nabetaling over de controleperiode (een jaar), maar bij ernstige en zeer ernstige overtredingen moet er hersteld en nabetaald worden over de hele controleperiode tot het moment van de vorige controle (dus maximaal rond de drie jaar).

Indien de correcties en bewijsstukken op tijd zijn aangeleverd en deze zijn akkoord, dan ontvangt het bedrijf de afsluitende brief. Het eerder afgegeven bedrijfsoordeel blijft ongewijzigd.

 

7. Schadevergoeding

Bij constatering van stelselmatige overtredingen (bijv. niet meewerken of niet naleven) kan SFPB een forfaitaire schadevergoeding aanzeggen. Deze schadevergoeding bedraagt 1% van de loonsom van het premiejaar met een minimum van € 1.500. De schadevergoeding loopt per week van verzuim op met 1% van de loonsom met een minimum van € 1.500.

 

8. klachten of dispuut

Een bedrijf kan een klacht hebben over de wijze waarop de controle plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden. Klachten kunnen in eerste instantie gericht worden aan het adres van SFPB.

Is het bedrijf het niet eens met het bedrijfsoordeel? Bij een bedrijfsoordeel (voorgenomen) onvoldoende of een bedrijfsoordeel voldoende met 1 of twee ernstige overtredingen staat bezwaar open. Het bedrijf kan binnen twee weken gemotiveerd bezwaar indienen. Het bedrijf dient dan per kernbepaling aan te geven waarom men denkt dat het geen ernstige overtreding is. Indien het bezwaar wordt afgewezen, kan het bedrijf de zaak voorleggen aan een onafhankelijke bezwaarcommissie. Indien deze commissie ook afwijst kan het bedrijf nog een rechtsgang maken.

9. Kosten van de controle

De kosten voor een controle bedragen € 1.250,-. Deze kosten komen voor rekening van SFPB. Sociale partners hebben afgesproken dat beveiligingsbedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten betalen. Er zijn vier varianten waarbij SFPB een factuur stuurt voor de cao-controle. Hieronder vindt u een overzicht.

Bedrijfsoordeel 'onvoldoende'

Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' kregen, gaan de eerstvolgende controle zelf betalen. Het bedrijf ontvangt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle.

Bedrijfsoordeel 'voldoende met 1 of 2 ernstige overtredingen'

Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'voldoende' kregen met 1 of 2 ernstige overtredingen, gaan de eerstvolgende cao-controle betalen als op dezelfde kernbepalingen opnieuw een ernstige of zeer ernstige overtreding plaatsvindt. Deze herhaling van dezelfde overtreding leidt tot de kwalificatie 'zeer ernstig' en daarmee krijgt een bedrijf het bedrijfsoordeel 'onvoldoende'. SFPB verstuurt de factuur bij afgifte van het bedrijfsoordeel. Begaat een bedrijf niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen één of meer ernstige overtredingen? Dan hoeft de cao-controle niet betaald te worden.

Hercontroles Werkgevers kunnen een hercontrole aanvragen als zij over het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' beschikken en de werkgever versneld het bedrijfsoordeel 'voldoende' nodig heeft. Deze afspraak kan zes maanden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland. SFPB verstuurt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle. De factuur moet zijn voldaan voor de datum van de hercontrole.

10. Administratiekosten

Administratiekosten worden in rekening gebracht als een eenmaal afgesproken controle wordt verzet of afgezegd. Dat moet minimaal twee weken voor de afgesproken controle gebeuren. Als u niet tijdig afzegt, betaalt u administratiekosten. De hoogte van dit bedrag hangt af van de datum waarop wordt afgezegd.

 • Zegt u tussen 13 en 8 dagen voor de afgesproken datum een controle af? Dan brengen wij een bedrag van € 625,- in rekening.
 • Zegt u 7 dagen of korter voor de afgesproken datum een controle af? Dan brengen wij een bedrag van € 1.250,- in rekening.

 

11. Keurmerk Beveiliging

Voor het verkrijgen en behouden van het Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche is naleving van de cao een belangrijke voorwaarde. Bij aanvraag van het Keurmerk dan wel bij de jaarlijkse audit zal de certificatie-instelling het bedrijf vragen naar het meest recente controlerapport en dit met goedvinden van het bedrijf eventueel verifiëren bij het Controleorgaan. Voor de goede orde: het Controleorgaan is een activiteit van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en het Keurmerk Beveiliging is van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

 

12. Seinlijn

Beveiligingsbedrijven die de cao niet (juist) toepassen benadelen werknemers en andere bedrijven. Daardoor ontstaat een slecht beeld van de branche. Het bestuur van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging heeft een seinlijn om werknemers, vakbonden, andere bedrijven, et cetera, de gelegenheid te bieden melding te maken van bedrijven die de cao niet naleven. De gemelde bedrijven worden door het Controleorgaan meegenomen bij een eerstvolgende controle. De melding moet zo volledig mogelijk zijn om doelgericht te kunnen controleren.

Uiteraard moet de melding betrekking hebben op de cao-regels, arbeidstijden en/of pensioeninhoudingen. Voor overige klachten is de seinlijn niet bedoeld. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

U ontvangt altijd een bevestiging op uw melding bij de seinlijn. Over de verdere behandeling van uw melding kunnen wij niet communiceren om redenen van zorgvuldigheid en privacy van de beveiligingsbedrijven.


DIen een klacht in


Contactgegevens
Telefoon: 0183-646689
E-mail: seinlijn@beveiligingsbranche.nl
Post: Seinlijn beveiliging, Postbus 693, 4200 AR GORINCHEM

Dit alles is vastgelegd in het reglement Controleorgaan.