Controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Werkwijze controles

1. Aankondiging controle

Het bedrijf dat voor controle in aanmerking komt, wordt telefonisch of per e-mail benaderd om een datum in te plannen waarop de controle kan plaatsvinden. De afspraak wordt schriftelijk bevestigd. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf worden 1 of 2 controleurs, één of meerdere dagen ingepland. Op het moment dat de controle wordt bevestigd, is de afspraak definitief. Als het bedrijf desondanks de afspraak wil verzetten, dan kan dat kosteloos tot uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken datum. Voor het verzetten van afspraken korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum worden administratiekosten in rekening.

2. Controle ter plaatse

Een controleur komt op de afgesproken datum langs bij het bedrijf of diens boekhouder. Na een kort introductiegesprek neemt de controleur een vragenlijst door. Deze vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de administratie en hoe deze is ingericht. Hierna gaat de controleur alleen aan de slag. Tijdens het eindgesprek worden globaal de voorlopige bevindingen besproken. Mocht tijdens de controle niet alles gecontroleerd kunnen worden omdat onvoldoende stukken aanwezig waren dan wordt de controle niet afgerond en komt er een vervolgafspraak.

3. Wat wordt gecontroleerd

SFPB ziet toe op een goede arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers. Daarom controleert SFPB of cao-bepalingen worden nageleefd. Werkgevers en werknemers zijn verplicht zich aan deze bepalingen te houden. Naleving van de cao is van belang voor een eerlijk speelveld en ter bescherming van de werknemers.

SFPB controleert bij beveiligingsbedrijven onder andere de naleving van de volgende cao-afspraken:

 • uitbetaling van het functieloon, inclusief de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;
 • alle bepalingen t.a.v. ingehuurde medewerkers (artikel 15 en 109);
 • op de juiste wijze inzetten van stagiairs (artikel 14);
 • toepassing van de roostersystematiek (artikelen 21 t/m 25 en 110);
 • eenmalige uitkering en/of eindejaarsuitkering (artikel 38);
 • uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (artikel 40 en 59.5);
 • vergoeding feestdagen (artikel 41 en 61);
 • vergoeding van de meer- en overuren (artikel 42);
 • vergoeding van reiskosten (artikel 47);
 • toekenning van het geldende aantal vakantiedagen (artikel 59 en 100);
 • uitbetaling en berekening van de vakantietoeslag (artikel 62);
 • verschuivingstoeslag (artikel 43);
 • toepassing van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen (artikel 65 t/m 67);
 • diverse inhoudingen en afdrachten conform cao, denk aan het SFPB, Bedrijfstakpensioenfonds en reparatie van het derde ww-jaar;
 • het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van de vorige punten.

SFPB controleert bij een onderzoek in ieder geval op deze bepalingen. De controle vindt in de regel plaats over 13 loonperiodes voorafgaand aan de controledatum.

4. Welke documenten zijn nodig bij de controle

In de bevestigingsbrief van de afspraak is opgesomd welke stukken of documenten nodig zijn om de controle uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk dat een controleur tijdens de controle een aantal andere documenten opvraagt.

5. Uitslag controle en bedrijfsoordeel

Binnen vier weken na de controle ontvangt het bedrijf de rapportage met daarin de bevindingen. Er kunnen redenen zijn dat van deze termijn wordt afgeweken. Het bedrijf kan binnen 10 werkdagen reageren op de rapportage. Indien er geen correcties hoeven plaats te vinden, krijgt het bedrijf een afsluitende brief. Gelijk met de rapportage ontvangt het bedrijf ook het bedrijfsoordeel.

Het aantal overtredingen en de mate van ernst bepaalt of het bedrijfsoordeel een voldoende of een onvoldoende is.

Indien er fouten zijn geconstateerd wordt dit per kernbepaling ingedeeld in de categorie niet-ernstig, ernstig of zeer ernstig. Bij drie of meer ernstige of één zeer ernstige overtreding ontvangt het bedrijf een bedrijfsoordeel onvoldoende.

Indien het bedrijfsoordeel een voldoende is ontvangt het bedrijf een certificaat. Daarnaast ontvangt het bedrijf een brief met uitleg. Bij een onvoldoende ontvangt het bedrijf alleen een brief met uitleg.

6. Corrigeren

Indien fouten zijn geconstateerd dan zal het bedrijf verzocht worden dit te corrigeren en bewijsstukken hiervan op te sturen. Correcties gelden voor alle werknemers. Bij niet-ernstige overtredingen is herstel en nabetaling over de controleperiode (een jaar), maar bij ernstige en zeer ernstige overtredingen moet er hersteld en nabetaald worden over de hele controleperiode tot het moment van de vorige controle (dus maximaal rond de drie jaar).

Indien de correcties en bewijsstukken op tijd zijn aangeleverd en akkoord zijn, dan ontvangt het bedrijf de afsluitende brief. Het eerder afgegeven bedrijfsoordeel blijft ongewijzigd.

7. Schadevergoeding

Bij constatering van stelselmatige overtredingen (bijv. niet meewerken of niet naleven) kan SFPB een forfaitaire schadevergoeding aanzeggen. Deze schadevergoeding bedraagt 1% van de loonsom van het premiejaar met een minimum van € 1.500. De schadevergoeding loopt per week van verzuim op met 1% van de loonsom met een minimum van € 1.500.

8. Klachten of bezwaar

Een bedrijf kan een klacht hebben over de wijze waarop de controle plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden. Klachten kunnen in eerste instantie gericht worden aan het adres van SFPB.

Is het bedrijf het niet eens met het bedrijfsoordeel? Bij een definitief bedrijfsoordeel onvoldoende of een bedrijfsoordeel voldoende met 1 of twee ernstige overtredingen staat bezwaar open. Het bedrijf kan binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke bekendmaking van het bedrijfsoordeel, gemotiveerd bezwaar indienen. In de bezwaarprocedure leest u de details hiervoor.

9. Kosten van de controle

De kosten voor een controle bedragen € 1.250,-. Deze kosten komen voor rekening van SFPB. Sociale partners hebben afgesproken dat beveiligingsbedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten betalen. Er zijn drie varianten waarbij SFPB een factuur stuurt voor de cao-controle. Hieronder vindt u de drie varianten.

1. Bedrijfsoordeel 'onvoldoende'

Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' kregen, gaan de volgende controle zelf betalen. Het bedrijf ontvangt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle; de factuur dient te zijn voldaan voordat de controle plaatsvindt.

2. Bedrijfsoordeel 'voldoende met 1 of 2 ernstige overtredingen'

Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'voldoende' kregen met 1 of 2 ernstige overtredingen, gaan de volgende cao-controle betalen als op dezelfde kernbepalingen opnieuw een (zeer) ernstige overtreding  wordt geconstateerd. Deze herhaling van dezelfde overtreding leidt tot de kwalificatie 'zeer ernstig' en daarmee krijgt een bedrijf het bedrijfsoordeel 'onvoldoende'. SFPB verstuurt de factuur bij afgifte van het bedrijfsoordeel. Begaat een bedrijf niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen één of meer ernstige overtredingen? Dan hoeft de cao-controle niet betaald te worden.

3. Hercontroles

Bedrijven kunnen een hercontrole aanvragen als zij  een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' hebben en versneld het bedrijfsoordeel 'voldoende' nodig hebben (bijvoorbeeld bij een aanbesteding of voor het Keurmerk). Deze afspraak kan ongeveer na  zes loonperioden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland. SFPB verstuurt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle. De factuur moet zijn voldaan voor de datum van de hercontrole.

10. Administratiekosten

Administratiekosten worden in rekening gebracht als een eenmaal afgesproken controle wordt verzet of afgezegd. Dat moet minimaal twee weken voor de afgesproken controle gebeuren. Als een bedrijf niet tijdig afzegt, betaalt het bedrijf administratiekosten. De hoogte van dit bedrag hangt af van de datum waarop wordt afgezegd.

 • Zegt het bedrijf tussen 13 en 8 dagen voor de afgesproken datum een controle af? Dan brengen wij een bedrag van € 625,- in rekening.
 • Zegt het bedrijf 7 dagen of korter voor de afgesproken datum een controle af? Dan brengen wij een bedrag van € 1.250,- in rekening.

11. Keurmerk Beveiliging

Voor het verkrijgen en behouden van het Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche is naleving van de cao een belangrijke voorwaarde. Bij aanvraag van het Keurmerk dan wel bij de jaarlijkse audit zal de certificatie-instelling het bedrijf vragen naar het bedrijfsoordeel van de laatste controle en dit met goedvinden van het bedrijf eventueel verifiëren bij SFPB. Voor de goede orde: het controleren van de cao is een activiteit van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Het Keurmerk Beveiliging is van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

12. Seinlijn

Beveiligingsbedrijven die de cao niet (juist) toepassen benadelen werknemers en andere bedrijven. Daardoor ontstaat een slecht beeld van de branche. SFPB heeft een seinlijn om werknemers, vakbonden, andere bedrijven, et cetera, de gelegenheid te bieden melding te maken van bedrijven die de cao niet naleven. Deze meldingen kunnen worden meegenomen tijdens een reguliere controle en/of kunnen aanleiding zijn om een (extra) controle in te stellen bij het betreffende bedrijf. De melding moet zo volledig mogelijk zijn om doelgericht te kunnen controleren.

Uiteraard moet de melding betrekking hebben op de cao-regels, arbeidstijden en/of pensioeninhoudingen. Voor overige klachten is de seinlijn niet bedoeld. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

U ontvangt altijd een bevestiging op uw melding bij de seinlijn. Over de verdere behandeling van uw melding kunnen wij niet communiceren om redenen van zorgvuldigheid en privacy van de beveiligingsbedrijven.

Melding maken


Contactgegevens
Telefoon: 070-3765890
E-mail: seinlijn@beveiligingsbranche.nl
Post: Seinlijn beveiliging, Postbus 556, 2501 CN DEN HAAG

Dit alles is vastgelegd in het controlereglement.