Controleorgaan

Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden en doet onderzoek bij alle beveiligingsbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging vallen

Algemeen

Sociale partners in de particuliere beveiliging vinden het belangrijk dat de afspraken in de cao worden nagekomen. Daarom onderzoekt het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) of de cao wordt nageleefd.

SFPB doet onderzoek bij alle beveiligingsbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging vallen. Tijdens een onderzoek wordt de administratie doorgenomen en bekijkt een controleur of het bedrijf zich houdt aan de afspraken, onder andere inzake loon en roosters.

In principe worden bedrijven willekeurig geselecteerd voor de controle. Er kan een bijzondere aanleiding zijn voor een controle, bijvoorbeeld een klacht over de naleving van de cao (iedereen kan misstanden melden), maar ook als het bedrijf een keurmerk aanvraagt bij de Nederlandse Veiligheidsbranche kan dat aanleiding zijn voor een controle.

Controleurs

De controles worden uitgevoerd door ter zake kundige controleurs van SFPB. Met grote zorgvuldigheid lichten zij je bedrijfsadministratie door.

Afspraak inplannen en verzetten

SFPB plant samen met jou een afspraak voor cao-controle in. Dat doet SFPB ruim van tevoren.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je de afspraak voor een geplande controle moet verzetten. Doe dit wel minimaal 30 dagen van tevoren, anders brengt SFPB administratiekosten in rekening. Het is niet mogelijk om de afspraak voor de geplande controle meer dan één keer te verzetten.

Hoe vaak onderzoek?

SFPB onderzoekt elk beveiligingsbedrijf minimaal één keer in de drie jaar. Soms wordt een bedrijf vaker gecontroleerd. Dat hangt af van het bedrijfsoordeel van de laatste controle. Bij een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' wordt een bedrijf ongeveer één keer per jaar onderzocht.

Een nalevingsonderzoek kost €2.000,-

Bedrijven die bij het laatste onderzoek het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ kregen, moeten de volgende controle zelf betalen. Het maakt daarbij geen verschil of het bedrijf zelf een hercontrole aanvraagt of dat het bedrijf op initiatief van het controleorgaan wordt ingepland. Een hercontrole kan aangevraagd worden om te voorkomen dat de naam van het bedrijf gepubliceerd wordt als ‘onvoldoende’. Een bedrijf dat niet zelf hercontrole aanvraagt, wordt na ongeveer een jaar door het controleorgaan weer ingepland en moet dan ook €2.000,- betalen.

Verplichtingen voor het bedrijf

Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat het bedrijf moet aantonen dat de cao wordt nageleefd. Ook is het bedrijf verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet een bedrijf dit niet dan kan een schadevergoeding worden opgelegd. Daarnaast zal een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' worden afgegeven.

Werkwijze controles

1. Aankondiging controle

Het bedrijf dat voor controle in aanmerking komt, wordt telefonisch of per e-mail benaderd om een datum in te plannen waarop de controle kan plaatsvinden. De afspraak wordt schriftelijk bevestigd. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf worden één of twee controleurs, één of meerdere dagen ingepland. Op het moment dat de controle wordt bevestigd, is de afspraak definitief. Als het bedrijf desondanks de afspraak wil verzetten, dan kan dat kosteloos tot uiterlijk veertien dagen voor de afgesproken datum. Voor het verzetten van afspraken korter dan veertien dagen voor de afgesproken datum worden administratiekosten in rekening gebracht. 

2. Controle ter plaatse

Een controleur komt op de afgesproken datum langs bij het bedrijf of diens boekhouder. Na een kort introductiegesprek neemt de controleur een vragenlijst door. Deze vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de administratie en hoe deze is ingericht. Hierna gaat de controleur alleen aan de slag. Tijdens het eindgesprek worden globaal de voorlopige bevindingen besproken. Mocht tijdens de controle niet alles gecontroleerd kunnen worden omdat onvoldoende stukken aanwezig waren dan wordt de controle niet afgerond en komt er een vervolgafspraak.

3. Wat wordt gecontroleerd

SFPB ziet toe op een goede arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers. Daarom controleert SFPB of cao-bepalingen worden nageleefd. Werkgevers en werknemers zijn verplicht zich aan deze bepalingen te houden. Naleving van de cao is van belang voor een eerlijk speelveld en ter bescherming van de werknemers.

SFPB controleert bij beveiligingsbedrijven onder andere de naleving van de volgende cao-afspraken:

 • Uitbetaling van het functieloon, inclusief de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;
 • Alle bepalingen t.a.v. ingehuurde medewerkers (artikel 15 en 110);
 • Op de juiste wijze inzetten van stagiairs (artikel 14);
 • Toepassing van de roostersystematiek (artikelen 21 t/m 25 en 110);
 • Eenmalige uitkering en/of eindejaarsuitkering (artikel 38);
 • Uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (artikel 40 en 59.5);
 • Vergoeding feestdagen (artikel 41 en 61);
 • Vergoeding van de meer- en overuren (artikel 42);
 • Vergoeding van reiskosten (artikel 47);
 • Toekenning van het geldende aantal vakantiedagen (artikel 59 en 100);
 • Uitbetaling en berekening van de vakantietoeslag (artikel 62);
 • Verschuivingstoeslag (artikel 43);
 • Toepassing van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen (artikel 65 t/m 67);
 • Diverse inhoudingen en afdrachten conform cao, denk aan het SFPB, Bedrijfstakpensioenfonds en reparatie van het derde ww-jaar;
 • Het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van de vorige punten.

SFPB controleert bij een onderzoek in ieder geval op deze bepalingen. De controle vindt in de regel plaats over dertien loonperiodes voorafgaand aan de controledatum.

4. Welke documenten zijn nodig bij de controle

In de bevestigingsbrief van de afspraak is opgesomd welke stukken of documenten nodig zijn om de controle uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk dat een controleur tijdens de controle een aantal andere documenten opvraagt.

5. Uitslag controle en bedrijfsoordeel

Binnen vier weken na de controle ontvangt het bedrijf de rapportage met daarin de bevindingen. Er kunnen redenen zijn dat van deze termijn wordt afgeweken. Het bedrijf kan binnen tien werkdagen reageren op de rapportage. Indien er geen correcties hoeven plaats te vinden, krijgt het bedrijf een afsluitende brief. Gelijk met de rapportage ontvangt het bedrijf ook het bedrijfsoordeel.

Het aantal overtredingen en de mate van ernst bepaalt of het bedrijfsoordeel een 'voldoende' of een 'onvoldoende' is.

Indien er fouten zijn geconstateerd wordt dit per kernbepaling ingedeeld in de categorie niet ernstig, ernstig of zeer ernstig. Bij drie of meer ernstige of één zeer ernstige overtreding ontvangt het bedrijf een bedrijfsoordeel 'onvoldoende'.

Indien het bedrijfsoordeel een 'voldoende' is ontvangt het bedrijf een certificaat. Daarnaast ontvangt het bedrijf een brief met uitleg. Bij een 'onvoldoende' ontvangt het bedrijf alleen een brief met uitleg.

6. Corrigeren

Indien fouten zijn geconstateerd dan zal het bedrijf verzocht worden dit te corrigeren en bewijsstukken hiervan op te sturen. Correcties gelden voor alle werknemers. Bij niet ernstige overtredingen is herstel en nabetaling over de controleperiode (een jaar), maar bij ernstige en zeer ernstige overtredingen moet er hersteld en nabetaald worden over de hele controleperiode tot het moment van de vorige controle (dus maximaal rond de drie jaar).

Indien de correcties en bewijsstukken op tijd zijn aangeleverd en akkoord zijn, dan ontvangt het bedrijf de afsluitende brief. Het eerder afgegeven bedrijfsoordeel blijft ongewijzigd.

7. Schadevergoeding

Bij constatering van stelselmatige overtredingen (bijvoorbeeld niet meewerken of niet naleven) kan SFPB een forfaitaire schadevergoeding aanzeggen. Deze schadevergoeding bedraagt 1% van de loonsom van het premiejaar met een minimum van € 1.500. De schadevergoeding loopt per week van verzuim op met 1% van de loonsom met een minimum van € 1.500.

8. Klachten of bezwaar

Een bedrijf kan een klacht hebben over de wijze waarop de controle plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden. Klachten kunnen in eerste instantie gericht worden aan het adres van SFPB.

Is het bedrijf het niet eens met het bedrijfsoordeel? Bij een definitief bedrijfsoordeel 'onvoldoende' of een bedrijfsoordeel 'voldoende' met één of twee ernstige overtredingen staat bezwaar open. Het bedrijf kan binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke bekendmaking van het bedrijfsoordeel, gemotiveerd bezwaar indienen. In de bezwaarprocedure lees je de details hiervoor.

9. Kosten van de controle

De kosten voor een controle bedragen € 2.000,- (exclusief btw). Deze kosten komen voor rekening van SFPB. Sociale partners hebben afgesproken dat beveiligingsbedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten betalen. Er zijn drie varianten waarbij SFPB een factuur stuurt voor de cao-controle. Hieronder vind je de drie varianten.

Bedrijfsoordeel 'onvoldoende'

Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' kregen, gaan de volgende controle zelf betalen. Het bedrijf ontvangt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle; de factuur dient te zijn voldaan voordat de controle plaatsvindt.

Bedrijfsoordeel 'voldoende met één of twee ernstige overtredingen'

Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'voldoende' kregen met één of twee ernstige overtredingen, gaan de volgende cao-controle zelf betalen als op dezelfde kernbepalingen opnieuw een (zeer) ernstige overtreding wordt geconstateerd. Deze herhaling van dezelfde overtreding leidt tot de kwalificatie 'zeer ernstig' en daarmee krijgt een bedrijf het bedrijfsoordeel 'onvoldoende'. SFPB verstuurt de factuur bij afgifte van het bedrijfsoordeel. Begaat een bedrijf niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen één of meer ernstige overtredingen dan hoeft de cao-controle niet betaald te worden.

Hercontroles

Bedrijven kunnen een hercontrole aanvragen als zij een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' hebben en versneld het bedrijfsoordeel 'voldoende' nodig hebben (bijvoorbeeld bij een aanbesteding of voor het Keurmerk). Deze afspraak kan ongeveer vanaf zes loonperioden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland. SFPB verstuurt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle. De factuur moet zijn voldaan voor de datum van de hercontrole.

10. Administratiekosten

In principe wordt de controle uitgegevoerd op kosten van het SFPB. In een aantal gevallen worden adminstratiekosten in rekening gebracht, namelijk:
- Als de controle wordt afgezegd binnen 30 dagen voor de afgesproken controle.
- Als de controleur de controle niet meteen kan uitvoeren door het ontbreken van de stukken die wij vragen van tevoren klaar te leggen.


De administratiekosten bedragen €2.000,-

Administratiekosten worden in rekening gebracht als een eenmaal afgesproken controle wordt verzet of afgezegd binnen twee weken voor de afgesproken controle. De hoogte van dit bedrag hangt af van de datum waarop wordt afgezegd.

Zegt een bedrijf tussen 30 en 15 dagen voor de afgesproken datum een controle af? Dan brengen wij een bedrag van € 1.000,00 in rekening.

Zegt een bedrijf 14 dagen of korter voor de afgesproken datum een controle af? Dan brengen wij een bedrag van € 2.000,00 in rekening.

11. Keurmerk Beveiliging

Voor het verkrijgen en behouden van het Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche is naleving van de cao een belangrijke voorwaarde. Bij aanvraag van het Keurmerk dan wel bij de jaarlijkse audit zal de certificatie-instelling het bedrijf vragen naar het bedrijfsoordeel van de laatste controle en dit met goedvinden van het bedrijf eventueel verifiëren bij SFPB. Voor de goede orde: het controleren van de cao is een activiteit van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Het Keurmerk Beveiliging is van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

12. Seinlijn

Beveiligingsbedrijven die de cao niet (juist) toepassen, benadelen werknemers en andere bedrijven. Daardoor ontstaat een slecht beeld van de branche. SFPB heeft een seinlijn om werknemers, vakbonden, andere bedrijven, et cetera, de gelegenheid te bieden melding te maken van bedrijven die de cao niet naleven. Deze meldingen kunnen worden meegenomen tijdens een reguliere controle en/of kunnen aanleiding zijn om een (extra) controle in te stellen bij het betreffende bedrijf. De melding moet zo volledig mogelijk zijn om doelgericht te kunnen controleren.

Uiteraard moet de melding betrekking hebben op de cao-regels, arbeidstijden en/of pensioeninhoudingen. Voor overige klachten is de seinlijn niet bedoeld. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Je ontvangt altijd een bevestiging op je melding bij de seinlijn. Over de verdere behandeling van jouw melding kunnen wij niet communiceren om redenen van zorgvuldigheid en privacy van de beveiligingsbedrijven.

Melding maken

Dit alles is vastgelegd in het controlereglement.

Top 5 overtredingen

Verlof

De meest voorkomende overtreding is dat er bij loonbetaling tijdens verlof geen gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt uitgekeerd. Dit geldt overigens ook voor (tussentijdse) uitbetaling van opgebouwde maar niet opgenomen verlofdagen.

Looninschaling

Het staat de ondernemer vrij een uurloon (minimaal de laagste trede) af te spreken met een nieuwe werknemer. Eerdere ervaring hoeft niet te worden meegenomen, maar dit mag wel.

De overtredingen die veelal worden geconstateerd zijn het betalen van uurlonen onder cao-niveau (bijvoorbeeld op basis van de cao evenementen), werknemer in een te lage schaal ingedeeld of geen tredeverhoging bij een jaar in dienst. Dit komt alle drie regelmatig voor.

Verschuivingstoeslag en roosters bewaren

Helaas betalen maar weinig werkgevers de verplichte verschuivingstoeslag. Dit wordt vooral geconstateerd bij 10 uur+ diensten. Tevens is hier een samenhang met de verplichting om roosters vijf jaar te bewaren. Vaak wordt geconstateerd dat  de gepubliceerde roosters niet aanwezig zijn. Dit geldt als cao-overtreding op zich maar daardoor is de verschuldigde verschuivingstoeslag ook niet te controleren. Werknemers kunnen daardoor materieel te kort zijn gekomen. Derhalve zal bij het ontbreken van roosters een sanctie worden opgelegd zijnde 10% extra nabetaling.

Eindejaarsuitkering

Er zijn twee overtredingen die veelvuldig worden geconstateerd. Het komt voor dat de eindejaarsuitkering helemaal niet is uitgekeerd. Maar ook dat de berekening foutief is, bijvoorbeeld doordat de meeruren niet zijn meegerekend.

Feestdagencompensatie

Werknemers worden gecompenseerd voor doordeweekse feestdagen. Wat het meest wordt geconstateerd als overtreding, is dat er geen extra vakantietegoed wordt toegekend als er gewerkt is op een doordeweekse feestdag.

Publicaties en vonnissen

Publicaties

Publicatie bedrijfsoordelen

SFPB doet onderzoek naar naleving van de cao Particuliere Beveiliging. Meer informatie over de werkwijze van het controleorgaan tref je hierboven aan. Elk onderzoek wordt afgesloten met een bedrijfsoordeel: voldoende of onvoldoende. Het aantal overtredingen en de ernst ervan bepalen of het bedrijfsoordeel 'voldoende' of 'onvoldoende' is. Bijvoorbeeld één zeer ernstige overtreding van een bepaling leidt tot een 'onvoldoende'. Bedrijven zonder overtredingen of met een niet ernstige overtreding komen in aanmerking voor een 'voldoende'.

Bedrijven met een bedrijfsoordeel onvoldoende worden gepubliceerd

De lijst vind je hier. Hierna volgt een toelichting.

Alleen de bedrijven met een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' worden gepubliceerd. Deze bedrijven hebben de cao overtreden. Zij zijn in de gelegenheid gesteld na een half jaar een hercontrole uit te laten voeren om aan te tonen dat zij inmiddels de cao goed naleven. Indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt of het bedrijfsoordeel is opnieuw 'onvoldoende', dan volgt publicatie totdat het bedrijf opnieuw is gecontroleerd en aantoont de cao voldoende na te leven.

De bedrijven met een bedrijfsoordeel 'voldoende' en bedrijven die nog gecontroleerd worden, worden niet gepubliceerd.

Het ultieme doel van de handhaving is dat beveiligingsbedrijven de cao naleven, dat medewerkers het loon krijgen waar ze recht op hebben en dat bedrijven onderling gezond concurreren. Bedrijven die daaraan voldoen, worden niet gepubliceerd. Zij hebben een certificaat waarop de 'voldoende' prijkt en kunnen dat desgevraagd laten zien.

De lijst wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van resultaten van hercontroles en nieuwe controles. Op onze website vind je steeds de meest recente versie van de lijst. 

Waarom wordt gepubliceerd?

Sociale partners vinden het belangrijk dat alle werknemers die werken in de beveiligingsbranche worden beloond volgens de cao Particuliere Beveiliging. Deze cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard en dus moet iedereen zich daaraan houden. Op deze manier wordt voorkomen dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Het niet naleven van de cao kan een concurrentievoordeel opleveren voor de werkgever. Hij kan lagere tarieven hanteren en dat kan voor de individuele werknemer (negatieve) financiële gevolgen hebben. Dat is niet acceptabel.

Bedrijven die de cao juist naleven, ontvangen het bedrijfsoordeel 'voldoende'. Bedrijven die de cao niet juist naleven ontvangen een bedrijfsoordeel 'onvoldoende'.

Met de publicatie van de bedrijfsoordelen wordt beoogd te laten zien wat de resultaten zijn van de nalevingonderzoeken bij de bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. Op deze manier wordt de werkwijze van het SFPB en het resultaat van de handhaving inzichtelijk. Daarnaast hopen sociale partners op effecten zoals bewustwording van het belang van juiste toepassing van de cao, veelvoorkomende fouten daarin en verbetering van de marktwerking.

Hoe zit het met rechtsbescherming?

Het is mogelijk dat een bedrijf het niet eens is met het bedrijfsoordeel. Voor die gevallen kent het SFPB een bezwaarprocedure.

Bedrijven met een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' worden er schriftelijk op gewezen dat zij op eigen verzoek en kosten na een half jaar een nieuw onderzoek kunnen aanvragen teneinde aan te tonen dat zij de naleving van de cao hebben verbeterd en in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsoordeel 'voldoende'. Daarbij wordt vermeld dat als bedrijven van die mogelijkheid geen gebruik maken, het bedrijfsoordeel zal worden gepubliceerd.

Wanneer wordt gepubliceerd?

Nadat 60% van de bedrijven is gecontroleerd in de looptijd van de huidige cao (2018 – 2023), zijn de bedrijven met een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' gepubliceerd. De bedrijven die zijn beoordeeld met een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' hebben een half jaar de tijd - nadat het bedrijfsoordeel is afgegeven - om een nieuw onderzoek aan te vragen. Als het SFPB geen tijdige aanvraag van een hercontrole heeft ontvangen of het bedrijf haalt opnieuw een onvoldoende, dan vindt publicatie plaats.

Wanneer wordt de publicatie verwijderd?

In een individueel geval wordt de publicatie verwijderd als een nieuw onderzoek heeft geleid tot een nieuw bedrijfsoordeel. 

Vonnissen

In een aantal gevallen leidt de controle tot een rechtsgang. De gewezen vonnissen worden hier gepubliceerd.

Pensioencontroles

Vanaf oktober 2017 voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) pensioencontroles uit voor het Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging. De pensioencontroles staan apart van de cao-controles.

De pensioencontroles worden bij het beveiligingsbedrijf zelf uitgevoerd over het totale personeelsbestand. Gecontroleerd wordt op volledigheid en juistheid van de gegevens. In eerste instantie heeft de controle betrekking op één jaar. Indien daartoe aanleiding is kan een onderzoek worden uitgebreid met één of meer jaren.

Het Bedrijfstakpensioenfonds geeft aan SFPB aan welke bedrijven voor een onderzoek in aanmerking komen; SFPB maakt met jou een afspraak voor het onderzoek en zal je dan nader informeren over het onderzoek.

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid